Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Härnöängen och Stora Härnö

På Härnön kan du ströva omkring i ett varierat Mälarlandskap med mäktiga gamla ekar, hassellundar och betesdjur i de restaurerade hagarna. Men här finns också karga hällmarker med knotiga gammeltallar. Från Hälsingberget har du dessutom utsikt över Mälaren och Mariefred och du kan få en glimt av Gripsholms slott.

Leden är delvis avstängd

Insekten granbarkborre har angripit många granar i området. Träden har dött och fallit över leden som går upp på Hälsingeberget i reservatets västra del och det finns risk för fallande träd. Länsstyrelsen har beslutat att stänga leden tillsvidare för att röjningsarbetet är för omfattande. Det går att nå berget via den östra leden. Även här finns angrepp och döda träd som kan falla eller har fallit.

Var försiktig!

Ekar i hage

Foto: Länsstyrelsen.

En markerad stig löper genom både hagmarkerna och skogen och ger ett fint tvärsnitt av Mälartraktens rika natur. Besök gärna området på våren för att uppleva den fina vårfloran. Området består av två naturreservat som ligger intill varandra.

Stora Härnö

På Stora Härnön växer framför allt gammal barrskog. Längs norra stranden mot Mälaren och på Härnöudd växer mycket gamla tallar som har nått en ålder kring 200 år – vissa kan till och med vara 300 år. På platån på Hälsingberget växer tallskog med gamla, krumma träd där lavar hänger över grenarna. På berget finns även döda träd, stående och liggande, med täta mattor av knappnålslavar.

Nordsluttningen är brant men det går att ta sig ner om än med viss ansträngning. Mellan branten och Mälarstranden är skogen fortsatt mycket gammal och grov och det finns rikligt med död ved. Död ved är viktigt för många arter av fåglar, insekter, svampar, mossor och lavar och saknas vanligtvis i den vanliga produktionsskogen.

Lilla Härnö och Torsholmen

Lilla Härnön består av en klipphöjd och på västsidan finns lövträd av ek, alm, ask och lönn. På ön finns en artrik flora och fauna.

På Torsholmen växer en varierad blandskog med träd som är uppemot 250 år gamla. Lövträd som alm, lönn, ek, lind och sötkörsbär finns på ön, bland annat en ek som är över sju meter i omkrets. På de gamla lövträden kan man hitta vedsvampar som oxtungsvamp och rutskinn, samt ovanliga knappnålslavar som gulpudrad spiklav och rödbrun blekspik.

Historia

Härnön har en spännande järnåldershistoria som troligen sträcker sig tillbaka till bronsåldern. Flera gravfält finns i södra delen av reservatet intill gränsen för Härnöängens naturreservat.

På 1700-talet fanns det ett ängsvaktartorp på sydöstra delen av ön och marken närmast Lilla Härnön har varit åker och äng, medan huvuddelen av ön var skogklädd betesmark.

På 1940-talet fridlystes ett antal ekar på Härnöängen. Fridlysningen kom under 1970-talet att omvandlas till Härnöängens naturreservat.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Markerad led

Rundslinga cirka 3 kilometer från parkeringen

Leden är delvis avstängd på grund av angrepp av granbarkborre.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Inplantera eller införa främmande arter.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Framföra motordrivet fordon

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: Stora Härnöns naturreservat 2009, Härnöängens naturreservat 1972
Areal: Stora Härnö 380 hektar, Härnöängen 63 hektar
Karaktär: Ekhagar, gammal barrskog
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Härnöängens och Stora Härnöns naturreservat ligger intill varandra på Härnön, mellan Mariefred och Taxinge i Strängnäs kommun. För att hitta dit följer man skyltning från E20 mot Taxinge slott och Härnö. P-plats finns intill reservatsgränsen.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Busshållplats finns vid Taxinge slott. Hållplatsen trafikeras av SL-buss 782. Från hållplatsen är det cirka 1,5 km till reservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss