Lugnet

Vildmarkskänsla och tysthet får du en stor dos av om du besöker Lugnets naturreservat. Dessutom har du tillgång till många fina rastplatser i en mycket naturskön och artrik miljö oavsett om du vandrar, paddlar kanot eller åker långfärds­skridskor.

Sjö

Följ gärna Sörmlandsledens etapp 13 genom reservatet och varför inte ta en paus invid Stora Kvarnsjön för att dricka en mugg iskallt källvatten och lyssna efter storlommen.

Kuperat och varierat

Naturreservatet består till största delen av tallskog som ofta växer på områdets högt belägna berghällar. I den ravinartade dalgången i mitten av reservatet växer gammal grov gran och tall på fuktig mark. Längs de branta och blockrika bergssidorna finns både hassel och lind.

Från dalgången leder en smal bäck som närmare sjön mynnar ut i en källmiljö med trädslag som klibbal, björk, gran och ask. Källan i sluttningen bidrar till regelbundna översvämningsytor och tjocka mossmattor. I naturreservatet finns en hel del ovanliga arter, exempelvis den rödlistade skalbaggen asppraktbagge, mindre hackspett samt svamparna lakritsmusseron och ullticka.

Bränder

Lugnets omgivningar har genom tiderna präglats av återkommande bränder, vilka också lämnat sina spår i naturreservatet. I anslutning till Sörmlands­leden finns flera mindre brandfält där man kan se förkolnad bark och brandstubbar. Brand har en naturlig och viktig ekologisk funktion i skogslandskapet och många arter gynnas av brand, till exempel skrovlig flatbagge som trivs i död tallved.

Tallen är ett trädslag som med sin tjocka bark och högt sittande krona är anpassad till bränder. För att kunna föryngra sig behöver tallen en kraftig störning, så att ljus kommer ner till marken, som till exempel efter en storm eller en brand. Sedan den moderna brandbekämpningens början under 1800-talets andra hälft har antalet skogsbränder minskat drastiskt. Eftersom brand nästan helt saknas i dagens skogar har granen fått en stor konkurrensfördel i många områden. I delar av Lugnets reservat kommer därför naturvårdsbränning att vara en viktig skötselåtgärd framöver.

Tallskog

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Anordna tävlingar.

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2012.
Areal: 76,2 hektar
Karaktär: Brandpräglad naturskog
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Lugnet på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.