Tore Grav

Grusås och dödisgropar som tiotusenåriga är spännande formationer du kan studera här. I åsbarrskogen kan du även få uppleva de små skogsfåglarna kungsfågel och tofsmes och höra spillkråkans trummande. På våren blommar de vackra örterna lungört och trolldruva. Svampar som orange taggsvamp och blåticka kan du njuta av lite senare på året.

Granskog

Besöker du naturreservatet frampå hösten kan du passa på att plocka lingon, blåbär och läcker matsvamp som svart trumpetsvamp och karljohan.

Tore grav och Malma Kulle

Tore Grav är namnet på en djup åsgrop som bildades vid inlandsisens avsmältning. Det var en stor isklump inbäddad i sand och grus som lämnade en grop efter sig när den så småningom smälte. Det var i den här gropen eller graven som Tore en gång för länge sedan sägs ha ”ridit ner sig”.

Intill åsgropen ligger det sydligaste partiet av den mäktiga Badelundaåsen som tydligt höjer sig ovanför den omgivande terrängen. Detta avsnitt kallas Malma kulle.

Åsbarrskog

Skogen i området är varierad. På åssluttningen och krönet är åsbarrskog vanligast. I gropsänkan finns det mycket lövträd bland annat ask, lönn och hassel. Barrskogen är grov och har inte avverkats på mycket länge så den börjar alltmer att likna en naturskog.

En hel del död ved finns i området. På den döda veden trivs en del kräsna vedsvampar som till exempel ullticka. Tittar du dessutom riktigt noga på en lagom murken granstock kan du få syn på den sällsynta gröna sköldmossan. Den är mycket liten.

Det finns också några lärkträd i reservatet. Intill dem växer ibland lärkvaxskivling som bara har hittats på några få platser i Sörmland.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • Framföra motordrivet fordon
 • Tälta
 • Elda
 • Störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • Plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och döda träd
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1997
Areal: 10,3 hektar
Karaktär: Ås och åsgranskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Tore grav på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.