Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åboravinen

Gör ett besök i Åboravinens naturreservat i Kolmårdenskogarna. Här finns en mosaik av olika naturtyper och dessutom en intressant kulturhistoria. En sträcka av Sörmlandsleden går genom området. Från leden får du en fin utsikt över själva ravinen som gett namn åt naturreservatet. Leden är just nu omledd på grund av angrepp av insekten granbarkborre.

Leden är omledd

Insekten granbarkborre har angripit många granar i området. Träden har dött och fallit över Sörmlandsleden och fler träd kommer att falla. I nuläget finns en avrådan från vandring längs leden. En alternativ sträcka utmed bilvägen finns snitslad i stället. Det gäller tillsvidare.

Var försiktig!

Bäck, skog

Ån i ravinen. Foto: Amanda Lidén.

Varierad natur

Åboravinens naturreservat ligger i Kolmårdens skogar i ett kuperat skogs- och sjölandskap. I området är naturen omväxlande och det finns många olika naturtyper. Variationen bidrar till en mångfald av livsmiljöer för växter, djur och svampar. Här ingår kalkrika kärr, sumpskogar, karga bergsryggar och mellanliggande bördiga sluttningar. Genom naturreservatet går också vattendraget Dammhulteån. Ån har här skurit sig djupt ned i lager av sandigt material och bildat en bred ravin. Ravinen vid Åbo har fått ge naturreservatet dess namn.

Den gamla sågen

I området där naturreservatet ligger har det bott människor sedan åtminstone 1600-talet. Redan då fanns Sågartorpet, som står kvar än idag. Det hörs på namnet att det också funnits en såg i närheten. Sågen finns utritad på kartor från slutet av 1600-talet, även om den visserligen enligt kartmakaren var gammal och ödelagd redan på den tiden. En ny såg togs sedan i bruk under 1800-talet. Det som syns i dag vid fördämningen vid Åbo är spåren efter den nyare sågen. Bland annat finns det kallmurade rester kvar efter grunden, de syns som två stora stenmurar på vardera sidan om ån.

Liten utflykt eller långtur på leden

Åboravinens naturreservat är ett fint utflyktsmål, både för ett kortare stopp eller som en del av en längre vandring på Sörmlandsleden. Genom naturreservatet går Sörmlandsledens etapp 31 mellan Stavsjö och Åbo. Just nu är den omledd på grund av träd som dött av granbarkborreangrepp, följ snitslingen.

Sörmlandsledens etapp 30 fortsätter mot Djupvik. På vägen dit passerar du det närliggande naturreservatet Skogsbyås där Sörmlands högsta punkt ligger, här hittar du också utsiktstorn, skärmskydd och grillplats.

I Åboravinens naturreservat går leden utmed en ravin och du får se och höra ån i ravinens botten. Till en början forsar och brusar vattnet, men sedan flyter det fram lugnt i sin slingrande fåra. En vanlig syn i området är de avslöjande spåren efter bävern, här har många träd blivit gnagda på!

Vippa av gräsull

Gräsull. Foto: Amanda Lidén.

Hot-spot för mossor

Åboravinens naturreservat är klassat som ett riktigt toppobjekt för mossor. Många rödlistade arter och andra ovanliga mossor är funna i området. Att mossfloran är så rik här beror på den gynnsamma miljön i ravinen. Här skapar det strömmande vattnet ett fuktigt lokalklimat. Samtidigt finns det en rik tillgång på död ved av trädstammar. Den döda veden har dessutom den rätta murkna kvaliteten som är viktig för många mossor.

Ett sluttande kärr

I naturreservatets sydvästra hörn ligger Sågartorpskärret, ett litet myrområde med stora värden. Kärret är soligent, vilket betyder sluttande kärr. Den typen av kärr är ovanlig i sydöstra Sverige och unik för länet. Kärret är till största delen klätt med skog men här och var öppnar sig gläntor. Fläckvis uppvisar det också rikkärrskvaliteter då kalkrikt grundvatten strömmar ut och sätter sin prägel på växtligheten. Arter som gräsull, darrgräs, ormrot, kärrspira, slåtterblomma och nålstarr avslöjar kalkens påverkan på marken. Även här finns intressanta mossor, bland annat piprensarmossa, gyllenmossa och kärrmörkia.

En led fram till kärret planeras i naturreservatet. Leden kommer att ansluta till Sörmlandsleden och bilda en rundslinga i området.

Jätteekar

Längs med ån står flera stora, gamla ekar. De bedöms vara uppemot 250 år och de växte upp när den här platsen såg helt annorlunda ut. Gamla kartor visar att stränderna längs ån och sjön har använts för slåtter. De var alltså öppna marker, långt ifrån den skog vi ser i dag. Gamla ekar är värdefulla boplatser för mängder av insekter, mossor och lavar. På vissa ekar går det att se lunglav och rutskinn, men ta med kikaren!

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Åboravinen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
  • plocka eller samla in växter, svampar, lavar eller mossor. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet,
  • anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2022
Areal: 74 hektar
Karaktär: Ravinskog, granskog, tallskog, sjö och vattendrag, sumpskog, rikkärr.
Kommun: Nyköpings kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Till Åboravinen tar du dig enklast med bil. Från E4, ta avfart 127 vid Stavsjö, direkt därpå ansluter väg mot Skogsby, följ vägen i ca 6 km. Där Sörmlandsleden korsar vägen finns möjlighet att ställa bilen utmed vägen. En större parkeringsplats planeras i området.

Kollektivtrafik: Buss 563 går från Nyköping till Stavsjö. Därefter kan naturreservatet nås till fots, ca 7 km utmed väg eller ca 10 km utmed Sörmlandsledens etapp 31

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss