Ehrendal Norra

Ehrendal Norra ligger i ett skogslandskap dominerat av barrskog. En stor del av området består av magra hällmarker med tallskog, men det finns även fuktigare partier med barrblandskog och i vissa delar dominerar lövträd såsom hassel, ek och asp. I reservatet finns inga iordningställda stigar eller vandringsleder så som besökare rör du dig i området på naturens villkor.

Ehrendal Norra är ett kuperat och omväxlande område med hällmarker, terrängsvackor, branter och sumpskogsområden. Den varierade terrängen i naturreservatet gör att det lämpar sig väl för dagsturer. Under sensommar och höst finns goda möjligheter fylla på sina förråd av bär och svamp.

Då det finns flera närliggande naturskogsområden, några av dem naturreservat, kan den vane vandraren lägga upp intressanta flerdagarsturer i området. Sannolikheten är stor att man inte möter andra än skogens väsen under strövtågen.

Skogen var bränsle för kanoner

Det har bedrivits en omfattande järnframställning och kanontillverkning vid bruket i Ehrendal. Till denna produktion behövdes stora mängder bränsle. Därför var stora delar av skogen kring Ehrendal avverkad fram till för ungefär 200 år sedan. Sedan kanontillverkningen lades ner i början av 1800-talet har skogen till största del fått utvecklats fritt, och i många delar har den naturskogskaraktär.

Ett område med potential för tjäder

I närliggande skogsområden finns gott om tjäder. Därav fungerar säkerligen delar av reservatet som ett viktigt område för dessa fåglar. Tjäderns krav på varierade livsmiljöer tillgodoses i reservatet genom gammal tallskog med högstubbar, kjolgranar, blåbärsris, rotvältor, myrmark med tuvull och gransumpskog där tjäderkycklingarna kan livnära sig på insekter de första veckorna i livet.

Och arter knutna till äldre tallskog…

En tallevande insekt som skulle kunna finnas i skogen här är raggbock. Den är ännu inte observerad i reservatet men med rätt skötselåtgärder kan raggbock och andra insekter knutna till äldre barrskog leva i tallskogen.

Ett exempel på en intressant naturvårdsart som hittats i området är koppartaggsvamp. Den förekommer inte i yngre skog.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch eller göra inskrift.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2019
Areal: 74,1 hektar
Karaktär: Barrblandskog
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster