Ehrendal Norra

Här möter du ett skogslandskap dominerat av barrskog. En stor del av området består av magra hällmarker med tallskog, men det finns även fuktigare delar med barrblandskog och även lövträd såsom hassel, ek och asp. I reservatet finns inga iordningställda stigar eller vandringsleder så som besökare rör du dig i området på naturens villkor.

Tallar, stenar med mossar och lavar

Foto: Peter Lantz.

Ehrendal Norra är ett kuperat och omväxlande område med hällmarker, terrängsvackor, branter och sumpskogsområden. Den varierade terrängen i naturreservatet gör att det lämpar sig väl för dagsturer. Under sensommar och höst finns goda möjligheter fylla på sina förråd av bär och svamp.

Det finns flera närliggande naturskogsområden, några av dem naturreservat, och det är möjligt för den vane vandraren att lägga upp intressanta flerdagarsturer i området. Sannolikheten är stor att man inte möter andra än skogens väsen under strövtågen.

Skogen var bränsle för kanoner

Det har bedrivits en omfattande järnframställning och kanontillverkning vid bruket i Ehrendal. Till denna produktion behövdes stora mängder bränsle. Därför var stora delar av skogen kring Ehrendal avverkad fram till för ungefär 200 år sedan. Sedan kanontillverkningen lades ner i början av 1800-talet har skogen till största del fått utvecklas fritt, och i många delar har den naturskogskaraktär.

Ett område med potential för tjäder

I närliggande skogsområden finns gott om tjäder. Därför är delar av reservatet ett viktigt område för dessa fåglar. Tjäderns krav på varierade livsmiljöer tillgodoses i reservatet genom gammal tallskog med högstubbar, kjolgranar, blåbärsris, rotvältor, myrmark med tuvull och gransumpskog där tjäderkycklingarna kan livnära sig på insekter de första veckorna i livet.

Och arter knutna till äldre tallskog…

En tallevande insekt som skulle kunna finnas i skogen här är raggbock. Den är ännu inte observerad i reservatet men med rätt skötselåtgärder kan raggbock och andra insekter knutna till äldre barrskog leva i tallskogen.

Ett exempel på en intressant naturvårdsart som hittats i området är koppartaggsvamp. Den förekommer inte i yngre skog.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Ehrendahl Norra, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch eller göra inskrift.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2019
Areal: 74,1 hektar
Karaktär: Barrblandskog
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Enklast är att komma med bil. Man parkerar då på lämplig plats utmed vägen mellan Ehrendal och Malmsjöstugan. Därifrån går man vägen upp möt Lövsjön och viker av österut in i reservatet.

Kollektivtrafik: Åker man buss kan man stiga av utmed väg 224 och gå fram till reservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss