Ramunds bäck

Vandra längs bäckravinen och lyssna på vattenfallets brus. Om du smyger försiktigt kan du få se öringar som leker på hösten. På våren kan du hitta blommor som smörboll, lungört och trolldruva. Senare på sommaren kan du se brudborste, piploka och ormbunken strutbräken.

Trägångbro över bäck

Reservatet består av en mäktig sprickdal, där Bålsjöån, ibland kallad Ramundsbäck, forsar ned för Kolmårdsbranten och slutligen rinner samman med Vretaån i dalgången. En markerad rundslinga tar dig på en tur genom reservatet.

I sydöstra delen av reservatet ligger Ramunds berg. Här kan du vandra genom gles hällmarkstallskog. Berget har branta sluttningar som delvis täcks av mäktiga rasbranter. I ravinen forsar ån fram över klippor och stenar. Fallhöjden är ungefär 25 meter vilket ger vattnet mycket kraft och fart. Här växer gammal granskog med många vindfällen, lågor och död ved.

Längre nedströms slingrar sig vattnet stilla över mjuka sandbottnar. Här svämmar bäcken över vid högvatten. Där bäcken har skurit in mot dalsidorna kan du se små men välutbildade nipor. Du kan även se övergivna meanderbågar där ån tidigare ringlat fram. Längs med åstranden växer lövträd såsom al, björk, asp, sälg och hassel.

Artrikt djurliv

Bålsjöån är en av länets mest värdefulla åar för fisk som leker i strömmande vatten. Både öring och flodnejonöga vandrar över tre mil från havet för att komma upp till lekområden i Bålsjöån. Andra arter, som stensimpa, nissöga, bäcknejonöga och lake, stannar i ån hela livet. I ån finns även ovanliga trollsländor och sötvattenssnäckor.

Typiska fågelarter i området är kungsfågel, gärdsmyg och mindre hackspett. Under höst och vinter besöker strömstarar ofta bäcken.

Välutvecklad mossflora

I Ramundsbäcks naturreservat finns många sällsynta mossarter. På död ved, stenar och block i och kring forsen kan du hitta arter som hårklomossa, bäckkrypmossa, blåsflikmossa, bäckblommossa, trubbfjädermossa och många flera.

Ytligt grundvatten ger rik flora

I de nedre delarna av reservatet rinner grundvattnet nära markytan. Dessa delar av reservatsområdet har tidigare använts som betesmark. Här kan du hitta strutbräken, trolldruva, brudborste, pipfloka, daldocka och lungört.

Intill Ramundsbäcks naturreservat ligger reservatet Vretaån. Ramundsbäck, Vretaån och Kilaån är även skyddade som Natura 2000-området Kilaån-Vretaån.

Orange ledmarkering

En markerad slinga går genom reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • skada eller borttaga naturföremål
 • skada eller förstöra berghällar tex genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning av inskription el dyl
 • skada eller borttaga levande eller döda träd eller buskar
 • tälta
 • göra upp eld
 • medvetet störa djurlivet tex genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande; genom att klättra i boträd eller in­samla insekter
 • rida
 • framföra motordrivna fordon på annat än på iordningsställd parkeringsplats
 • anordna tävlingar
 • bedriva lägerverksamhet
 • bedriva besöksverksamhet i kommersiellt syfte

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1991
Areal: 8,7 hektar
Karaktär: Forsande och meandrande å, barrskog, lövsumpskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Ramunds bäck på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.