Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ramunds bäck

Vandra längs bäckravinen och lyssna på vattenfallets brus. Om du smyger försiktigt kan du få se öringar som leker på hösten. På våren kan du hitta blommor som smörboll, lungört och trolldruva. Senare på sommaren kan du se brudborste, piploka och ormbunken strutbräken.

Leden är avstängd

Leden är avstängd tillsvidare. Insekten granbarkborre har angripit många granar i området. Träden har dött och fallit över leden och fler träd kommer att falla. Framkomligheten är mycket begränsad och det finns risk för fallande träd. Länsstyrelsen har beslutat att inte underhålla leden.

Var försiktig!

Trägångbro över bäck

Foto: Per Folkesson.

Reservatet består av en mäktig sprickdal, där Bålsjöån, ibland kallad Ramundsbäck, forsar ned för Kolmårdsbranten och slutligen rinner samman med Vretaån i dalgången. En markerad rundslinga tar dig på en tur genom reservatet.

I sydöstra delen av reservatet ligger Ramunds berg. Här kan du vandra genom gles hällmarkstallskog. Berget har branta sluttningar som delvis täcks av mäktiga rasbranter. I ravinen forsar ån fram över klippor och stenar. Fallhöjden är ungefär 25 meter vilket ger vattnet mycket kraft och fart. Här växer gammal granskog med många vindfällen, lågor och död ved.

Längre nedströms slingrar sig vattnet stilla över mjuka sandbottnar. Här svämmar bäcken över vid högvatten. Där bäcken har skurit in mot dalsidorna kan du se små men välutbildade nipor. Du kan även se övergivna meanderbågar där ån tidigare ringlat fram. Längs med åstranden växer lövträd såsom al, björk, asp, sälg och hassel.

Artrikt djurliv

Bålsjöån är en av länets mest värdefulla åar för fisk som leker i strömmande vatten. Både öring och flodnejonöga vandrar över tre mil från havet för att komma upp till lekområden i Bålsjöån. Andra arter, som stensimpa, nissöga, bäcknejonöga och lake, stannar i ån hela livet. I ån finns även ovanliga trollsländor och sötvattenssnäckor.

Typiska fågelarter i området är kungsfågel, gärdsmyg och mindre hackspett. Under höst och vinter besöker strömstarar ofta bäcken.

Välutvecklad mossflora

I Ramundsbäcks naturreservat finns många sällsynta mossarter. På död ved, stenar och block i och kring forsen kan du hitta arter som hårklomossa, bäckkrypmossa, blåsflikmossa, bäckblommossa, trubbfjädermossa och många flera.

Ytligt grundvatten ger rik flora

I de nedre delarna av reservatet rinner grundvattnet nära markytan. Dessa delar av reservatsområdet har tidigare använts som betesmark. Här kan du hitta strutbräken, trolldruva, brudborste, pipfloka, daldocka och lungört.

Intill Ramundsbäcks naturreservat ligger reservatet Vretaån. Ramundsbäck, Vretaån och Kilaån är även skyddade som Natura 2000-området Kilaån-Vretaån.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Markerad led

Rundslinga cirka 1,7 kilometer fram och tillbaka till parkeringen.

Följ blå markering. Leden underhålls för närvarande inte eftersom det är stora angrepp av insekten granbarkborre.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Ramunds bäck, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • skada eller borttaga naturföremål
 • skada eller förstöra berghällar tex genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning av inskription el dyl
 • skada eller borttaga levande eller döda träd eller buskar
 • tälta
 • göra upp eld
 • medvetet störa djurlivet tex genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande; genom att klättra i boträd eller in­samla insekter
 • rida
 • framföra motordrivna fordon på annat än på iordningsställd parkeringsplats
 • anordna tävlingar
 • bedriva lägerverksamhet
 • bedriva besöksverksamhet i kommersiellt syfte

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1991
Areal: 8,7 hektar
Karaktär: Forsande och meandrande å, barrskog, lövsumpskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Ramundsbäcks naturreservat ligger mellan Kila och Stavsjö i Nyköpings kommun. Väg 800 (Gamla E4:an/Riksettan) från Kila mot Stavsjö går längs med Vretaån korsar Ramundsbäcks naturreservat. Parkeringsplats finns intill väg 800.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även åka buss 563. Hållplatsen Vretaån ligger ungefär en kilometer öster om reservatet.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss