Varglyan

Du som besöker Varglyans naturreservat befinner dig i ett av Sörmlands största barrskogsområden – Mälarmården. På den lavklädda hällmarken bland 200-åriga tallar kan du njuta av den orörda naturen och göra många spännande artfynd.

Tallskog

Området ligger i en ostörd trakt långt från bebyggelse. Därför är det lite krångligt att nå hit från allmän väg. Men den gamla naturskogslika tallskogen kan ge dig som ändå besöker området en upplevelse av orörd natur och kanske till och med av vildmark. Du borde besöka ”varglyan” – den grottliknande gång som bildats mellan bergvägg och block i naturreservatets södra del.

Lyssna efter hackspettar

Det finns tre hackspettsarter i området. Kanske hör du någon av dem trumma på avstånd Kanske ser du tallticka eller spår efter reliktbock på någon tallstam med pansarbark. Hittar du goliatmusseron så beundra den stora svampen men låt den helst stå. Visserligen anses den läcker och är en av världens dyraste matsvampar men i Sverige är den rödlistad och bör lämnas ifred.

Gott om svampar och vedinsekter

Ett tecken på att skogen är gammal är många döda träd i olika stadier av nedbrytning. De torra träden, ihåliga stubbarna och mossklädda stammarna på marken är viktiga livsmiljöer för insekter och fåglar. Området är artrikt. Ungefär 20 rödlistade arter kan du hitta här. Dessutom finns ytterligare ett stort antal så kallade signalarter.

Särskilt spännande och värdefull är den rika svampfloran. Arter som tallticka, vedticka, motaggsvamp och inte minst den sällsynta goliatmusseronen signalerar höga naturvärden. Tack vare riktigt gamla träd och mycket död ved finns det också sällsyntheter från insektsvärden i reservatet. Brandgynnade skalbaggar som raggbock och skrovlig flatbagge tillhör de mest exklusiva. I mossan nedanför hällmarken kan du hitta signalarten grönpyrola.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på ett annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2004
Areal: 44,7 hektar
Karaktär: Barrskog, myr, näringsfattiga sjöar
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, nästan hela området är även Natura 2000-område.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Varglyan på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.