Vind i kombination med snöfall i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Haga hage

Haga hage är, tvärtemot vad namnet antyder, ett skogsområde. Du möts av ett mycket varierat och artrikt skogsområde där kandelaber­svamp växer på omkullfallna aspstammar och där du med lite tur både kan se och höra den lilla gärdsmygen – vår näst minsta fågel. Gulsippa, vårärt och vätteros gör området särskilt värt ett besök under våren.

Åker och skog

Reservatet är skogsområdet som ligger på andra sidan åkern.

Från de högsta belägna delarna av reservatet i sydost har man god utsikt över det omgivande landskapet – ett vidsträckt jordbrukslandskap med åkrar, beteshagar och skogspartier. En liten skymt av sjön Misteln går också att få.

Det är lätt att nå naturreservatet till fots från allmän väg men det finns inga stigar eller andra anläggningar för friluftslivet i området.

Olika naturtyper

I Haga hage är variationen stor. Här finns lövsumpskog med klibbal, hällmarkstallskog, ädellövskog med mestadels ekar och gammal granskog med många aspar. I den lövblandade granskogen hittar vi de högsta naturvärdena. Här är skogen är ca 120 år gammal men flera enskilda träd är mycket äldre än så.

Döda granar och aspar ger bra förutsättningar för vedlevande insekter och en rik flora av mossor, lavar och svampar. Flera av asparna har uthackade bohål som utnyttjas av många olika fågelarter.

I de mer lundartade delarna av reservatet är det den rika vårfloran som är mest påfallande – gulsippa, blåsippa, svart trolldruva, vätteros, vårärt och många fler. På hällmarken har tallarna tillåtits bli riktigt gamla. På träd som nått en ålder av 150–200 år kan du en bit upp på stammen få se den rödlistade svampen tallticka.

Vedsvampar

Död ved förekommer rikligt i naturreservatet Haga hage och det är bra för den biologiska mångfalden. Här är det i synnerhet vedsvampar som drar nytta av torrträd, högstubbar och de många lågorna. På barken av lövträd, främst asp och sälg, trivs till exempel barkticka och den hotade arten borsttagging. När förmultningen gått lite längre och barken fallit av asplågorna finns det chans att få se den vackra kandelabersvampen. På döda granlågor växer en av landets vanligaste vedsvampar – klibbticka. Betydligt ovanligare arter som ullticka och vedticka kan också ses på död granved i reservatet.

Många av områdets vedsvampar har en annan strategi och angriper träden redan medan de lever. Stor aspticka och tallticka är två sådana exempel. Detsamma gäller grovticka som precis som talltickan har tall som värdträd.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • Utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2004
Areal: 22,8 hektar
Karaktär: Lövrik barrskog, lövsumpskog, ädellövskog, hällmarkstallskog
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Haga hage på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..