Askholmen

Vandra omkring i ett skimrande vackert och öppet Mälarlandskap. Här möts du av blomstrande beteshagar, myllrande insektsliv och stora gamla ädellövträd som ek, ask, alm och lind.

Öppen skog

Öppet Mälarlandskap

Besök gärna området på våren när fåglarna anländer till strandängarna. Gör också en svamputflykt hit på hösten. Området är känt för sin fina svampflora.

Flera stigar

Här kan du uppleva både fina lövskogar och betade trädklädda hagmarker. I reservatet kan du följa en rundslinga på cirka 2 km och en stig som går längs med Mälarens strand till Kvicksund. Längs med leden till Kvicksund kan du rasta vid en grillplats med utsikt över Mälaren. Både rundslingan och leden går delvis genom djurhagarna.

Stigarna är kuperade och passar dig som har lätt för att röra dig i skog och mark. Har du svårt för att gå, sitter i rullstol eller har barnvagn med dig kan du uppleva området längs med grusvägarna i reservatet. 

Öppet vatten

Utsikt över Mälaren från rastplatsen

Nya strandängar

Följer du rundslingan kommer du snart upp på en liten höjd där du kan se ut över en av de återskapade strandängarna. I början av 2010-talet stod här en tätvuxen alskog. Träd och buskar har på senare tid tagits bort. Strandängarna är nu återigen viktiga rast- och häckningsplatser för fåglar.

Betesmark med gamla träd

I de centrala delarna av reservatet hittar du ­fina ekbackar med många grova träd. De gamla ädellövträden är kvar från den tid då hagarna var mer öppna. Här går det att se gott om döda träd i olika stadier av förmultning.

Den döda veden är viktiga för många växter, fåglar och insekter som har svårt att klara sig i det moderna landskapet. I veden hittar de mat och boplatser. I reservatet hittar du också många olika lavar, mossor och svampar. En sällsynt svamp är brun borstticka, som behöver död ask och alm för att kunna överleva.

Lövskogar och lundar

Askholmens lövskogar är artrika och varierade. Här kan du se de flesta svenska trädslagen som ask, alm, ek, lind, hassel, björk, asp och al. Under vår och försommar breder mattor av vitsippor, gullvivor och liljekonvaljer ut sig i backarna. Sommartid växer bland annat storrams, desmeknopp och trolldruva i lundarna. Då kan du även höra humlornas surrande och se fjärilar fladdra förbi på spröda vingar.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • fånga och insamla ryggradslösa djur
 • anordna lägerverksamhet
 • anordna tävlingar

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2006
Areal: 116 hektar
Karaktär: lövskog, betesmark, strandängar
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Askholmen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.