Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hvalstaskogen

I den bitvis branta och bitvis blockiga sluttningen mot sjön Valdemaren är det gammal granskog du som besökare omges av. Här trivs en hel del kräsna mossor och lavar som gör området väl värt ett besök. De gamla trädens hänglavar är spännande – försök till exempel att hitta violettgrå tagellav. Den är mycket ovanlig i Sörmland men växer på gamla granar i naturreservatet.

Mossa på stenar

Foto: Janni Servin.

Hvalstaskogen kan besökas året om men mest att se, höra och uppleva är det nog under sommarhalvåret. Det är ansträngande att vandra i den blockiga terrängen. I reservatet finns inga anlagda stigar utan du får ströva på egen hand.

Barrskog med inslag av lövträd

Naturreservatet består mestadels av barrskog och där växer mest granar med ett litet inslag av gamla aspar och tallar. Du kan också hitta enstaka exemplar av vårtbjörk, sälg, rönn, en, hassel och klibbal. Bland markens blommande växter är blåbär vanligast och den fridlysta orkidén knärot minst vanlig.

För den biologiska mångfaldens skull är det bra att en del träd dör så att död ved bildas. Kräsna arter som långfliksmossa, vedtrappsmossa, trådticka och ullticka skulle annars inte finnas i området. Här utgörs den döda veden främst av omkullfallna granar.

Grön sköldmossa är mycket liten

De naturvärden som du stöter på i Hvalstaskogen är till stor del knutna till gamla träd, död ved och hög luftfuktighet. På lagom förmultnade granlågor växer till exempel en sällsynt liten mossa – grön sköldmossa. För att se den måste du titta noga och studera stocken som den växer på från sidan. Då kan du få syn på några stycken gröna, knappt centimeterhöga, sporkapslar med små rödaktiga skaft. Varje sporkapsel innehåller miljontals sporer som kan ge upphov till nya mossindivider om de hamnar i rätt miljö med mycket död ved och hög luftfuktighet som här i Hvalstaskogens naturreservat.

Blåbärsris

Foto: Janni Servin.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Hvalstaskogen, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp en mindre brasa.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • Elda

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2014
Areal: 16,5 hektar
Karaktär: Grannaturskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 8 km väster om Flens tätort, cirka 3 km norr om Sköldinge, utmed sjön Valdemarens södra strandlinje.

Området är svårtillgängligt eftersom inga vägar leder hela vägen fram till reservatet och det finns ingen anlagd parkering.

Från sjön Valdemaren går det att komma till reservatsgränsen med båt eller skridskor.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss