Storhultet

Den här gamla barrskogen har mycket att erbjuda dig som naturintresserad besökare. Mycket död ved är typiskt för fina naturskogar och här finns det nog lite extra. På de liggande stammarna har du god chans att hitta ovanliga vedsvampar som ullticka och vedticka. Vill du hellre titta efter matsvamp så brukar det finnas läckerheter som svart och rödgul trumpetsvamp.

Stig i skogen

Storhultets naturreservat ligger i ett större sammanhängande skogsområde så vill du fylla din svampkorg kan du göra det både innanför och utanför reservatets gränser.

Barrnaturskogen

Skogen inom naturreservatet har till största delen vuxit upp naturligt. Troligen har den tidigare varit en något glesare, sparsamt utnyttjad, utmarksskog. Den betades försiktigt av nötkreatur fram till och med 1960-talet. Skogen har sedan slutit sig och utvecklats mot naturskog.

Genomsnittsåldern på skogen är ungefär 100 till 150 år. Men det finns ganska många träd som är mycket äldre än så. De äldsta träden är granar som vuxit långsamt och blivit mellan 150 och 200 år gamla.

Död ved och mångfald av arter

Typiskt för skogen inom Storhultets naturreservat är den stora mängden död ved. Det rör sig i första hand om lågor (liggande trädstammar) av barrträd i olika stadier av nedbrytning. På de här lågorna och på annan död ved kan du se mängder av vedsvampar. Klibbticka, knölticka, rotticka, violticka finns det till exempel mycket av. Den stora förekomsten av de rödlistade vedsvamparna ullticka och vedticka är ovanlig för vårt län.

Lavar som du har chans att se i Storhultets skog är bland annat gammelgrans­lav, kattfotslav och den rödlistade arten kortskaftad ärgspik. Tillsammans med många av områdets svampar berättar de för oss att naturvärdena är höga i naturreservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • Tälta
 • Elda
 • Störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • Plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 28 hektar
Karaktär: Barrnaturskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Natur­reservat, Natura 2000

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Storhultet på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.