Strandstuviken

Strandstuviken är känd för sitt rika fågelliv. Hit kommer många för att skåda fågel. I norra delen av reservatet ligger två fågeltorn med utsikt över vattnet och strandängarna. Flera stigar finns i området och Sörmlandsleden går genom den norra delen av reservatet. Vid campingen finns också en populär badplats. Du kan även hitta lämpliga badplatser i mellersta och södra delen av reservatet.

Kor

På strandängarna går betesdjur. Foto: Anna Ingvarson.

Strandstuvikens naturreservat är en av länets viktigaste rastlokaler för flyttfåglar. Området består av ett par smala utskjutande uddar och två grunda havsvikar, Snäckviken och Strandstuviken. Stränderna är långgrunda med vidsträckta strandängar. Längre in mot land finns skogsområden av skiftande typ, alltifrån ekhagar till hällmarkstallskogar.

Fågeltorn i trä.

Fågeltornet närmast badplatsen. Foto: Anna Ingvarson.

Artrika strandängar

Strandängarna hyser många rastande och häckande vadare och sjöfåglar. Mindre strandpipare, häger och gravand häckar i området. Av rastande arter märks bland annat stora flockar med vigg, brunänder, bergänder, knipor, stjärtänder och bläsänder.

Här kan man också få se flockar av sång- och knölsvanar samt storskrake och salskrake. I den inre delen av Strandstuviken rastar många skräntärnor under vår och sensommar. Stora skäggdoppingkolonier finns dels i södra delen av Snäckviken och dels kring Flättna.

 • Delar av reservatet är fågelskyddsområde. I detta område är det förbjudet att vistas under tiden 1 april till 30 september.

Ovanliga växter på strandängarna

De betade strandängarna är också viktiga livsmiljöer för många växter. Bland mindre vanliga växtarter i området märks älväxing och sumpgentiana. En del stora bestånd av majviva finns också på strandängarna.

Skog

Foto: Anna Ingvarson.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Strandstuviken, Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
 • plocka eller samla in växter, svampar, mossor, lavar eller alger. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet,
 • elda eller grilla annat än på eldningsplatser iordningsställda av reservatsförvaltaren. Förbudet inkluderar även användandet av engångsgrill. Friluftskök som drivs med gas eller flytande bränsle får användas om dessa används på ett brandsäkert sätt,
 • framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för eldriven rullstol som framförs på den befintliga grusvägen ut till Stor-Tallaren eller på för ändamålet särskilt iordningställda leder och anläggningar,
 • framföra motordrivet fartyg eller annan motordriven vattenfarkost med högre hastighet än 5 knop i Strandstuviken och Snäckviken innanför en linje från Björnudden-Lissholmen och vidare riktning mot Sannarsudden, vilket framgår som rastrerad yta på beslutskartan bilaga 1.1,
 • medföra hund som ej är kopplad,
 • cykla eller rida på annat än iordningsställda leder för cykling och ridning samt på den befintliga grusvägen ut till Stor-Tallaren,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs eller så att den lokala populationen påverkas negativt,
 • ankra med fartyg annat än i samband med förtöjning mot land,

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna lägerverksamhet,
 • anordna tävlingar,

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 • bedriva militär övning med undantag för transport, förflyttningar och navigationsövningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1989, nytt beslut 2022
Areal: 990,1 hektar
Karaktär: kulturlandskap, kustlandskap, friluftsliv.
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Nyköpings kommun
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, fågelskyddsområde

Hitta hit

Reservatet ligger vid Östersjökusten mellan Nyköping och Oxelösund. Det nås med bil lättast genom att söder om Nyköping, vid Arnö, följa vägen österut mot Strandstuvikens camping- och badplats. Från parkeringsplatsen går en stig till reservatet.

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen. Om du har frågor eller synpunkter om reservatet kontakta förvaltaren, som finns angiven i rutan Fakta. Om du har allmänna frågor om länsstyrelsens hemsida, kontakta oss enligt nedan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss