Vind i kombination med snöfall i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Strandstuviken

Strandstuviken är känd för sitt rika fågelliv. Hit kommer många för att skåda fågel. I norra delen av reservatet ligger två fågeltorn med utsikt över vattnet och strandängarna. Flera stigar finns i området och Sörmlandsleden går genom den norra delen av reservatet. Vid campingen finns också en populär badplats. Du kan även hitta lämpliga badplatser i mellersta och södra delen av reservatet.

Kor

På strandängarna går betesdjur.

Strandstuvikens naturreservat är en av länets viktigaste rastlokaler för flyttfåglar. Området består av ett par smala utskjutande uddar och två grunda havsvikar, Snäckviken och Strandstuviken. Stränderna är långgrunda med vidsträckta strandängar. Längre in mot land finns skogsområden av skiftande typ, alltifrån ekhagar till hällmarkstallskogar. Sedan 1984 finns en fältstation där man studerar fågellivet i området.

Fågeltornet

Fågeltornet närmast badplatsen.

Artrika strandängar

Strandängarna hyser många rastande och häckande vadare och sjöfåglar. Mindre strandpipare, häger och gravand häckar i området. Av rastande arter märks bland annat stora flockar med vigg, brunänder, bergänder, knipor, stjärtänder och bläsänder.

Här kan man också få se flockar av sång- och knölsvanar samt storskrake och salskrake. I den inre delen av Strandstuviken rastar många skräntärnor under vår och sensommar. Stora skäggdoppingkolonier finns dels i södra delen av Snäckviken och dels kring Flättna.

 • Delar av reservatet är fågelskyddsområde. I detta område är det förbjudet att vistas under tiden 1 april till 30 september.

Ovanliga växter på strandängarna

De betade strandängarna är också viktiga livsmiljöer för många växter. Bland mindre vanliga växtarter i området märks älväxing och sumpgentiana. En del stora bestånd av majviva finns också på strandängarna.

Skog

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • ta bort eller skada fasta naturföremål eller skada marken
 • gräva upp växter eller skada vegetationen
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • framföra sjöskoter eller annat motordrivet fordon
 • framföra båt med högre hastighet än 5 knop i Strandstuge- och Snäckvikarna innanför en linje från Björnudden över Våmedet till Tallargrundet
 • bedriva fritidsfiske inom motsvarande område som ovan under tiden 1 april till 31 oktober
 • under tiden 1 april till 30 september beträda det område som på kartan, tillhörande reservatsbeslutet, utmärks med en prickad linje (fågelskyddsområde)
 • medföra hund som inte är kopplad

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Ridled Ridled
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturreservatet förvaltas av annan än Länsstyrelsen, se faktarutan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Fakta

Skyddsår: 1989
Areal: 990,1 hektar
Karaktär: kulturlandskap, kustlandskap, friluftsliv.
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Nyköpings kommun
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, fågelskyddsområde