Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Torparudden

På en udde på den nordvästra delen av Tosterön hittar du gammal och omväxlande barrskog med inslag av olika lövträd. Terrängen är mycket kuperad med flera stupande partier och dramatiska höjdskillnader. Området passar att besöka året om, men du måste vara van vid att gå i kuperad terräng.

Var försiktig om du går leden

Insekten granbarkborre har angripit många granar i området. Träden har dött och kan ha fallit över leden. Framkomligheten är ibland begränsad och det finns risk för fallande träd. Länsstyrelsen har beslutat att ta bort döda träd löpande när vi har möjlighet men det kommer att kunna finnas träd som kan falla eller har ramlat över leden.

Var försiktig!

Bänk och utsikt

Utsikt över Mälaren. Foto: Maria Rolf.

Skog med gran och tall

Den största delen av reservatet består av berg där gran och tall dominerar. I de magrare delarna växer det mest tall. Här uppe på höjderna står tallen glest, och hällarna är bevuxna med lav, mossor och ris.

Inslaget av gran ökar ner mot de bördiga svackorna och i de flacka partierna i reservatets centrala del. I de lägre ravinliknande delarna är jordtäcket tjockt och här hittar du en tät granskog som genom sitt vindexponerade läge producerar mängder med död ved. Vid bergskanterna finns även senvuxna gamla ekar, så kallade krattekar.

Mälaren

Foto: Maria Rolf.

Rundslingan

I reservatet finns en rundslinga på cirka 2 km. Den går framförallt uppe på hällmarkerna där det är lätt att vandra. Leden går förbi flera platser där utsikten över Mälaren är hänförande. På hösten finns det gott om svamp och bär i markerna. Leden går genom skogen på smala stigar och är bitvis stenig och något kuperad.

Länge sedan skogen höggs

Skogen i Torparudden har inte huggits på länge. Träden är olika gamla och det finns många döda träd. Inom området finns många sällsynta och rödlistade arter som framförallt är knutna till död ved. Till de mer intressanta hör apelticka, smalskaftslav och brandticka vilka alla är sällsynta i länet.

De döda träden är också värdefulla för många fåglar och insekter. Exempelvis kan man få se hackspettar som letar efter insekter i träden. Både mindre hackspett och tretåig hackspett har setts i reservatet.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Markerad led

Rundslinga cirka 2 kilometer fram och tillbaka till parkeringen.

Följ blå markering.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Torparudden, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och
  omkullfallna träd och buskar
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2008
Areal: 38 hektar
Karaktär: Hällmarkstallskog
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger på det nordvästra hörnet av Tosterön, ca 13 km nordväst om Strängnäs.

För att hitta hit åker du väg 55 mellan Strängnäs och Enköping. Cirka 1 mil norr om Strängnäs tar du av till vänster mot "Andala 2" och "Logarns Västervik 3" och fortsätter cirka 3 km till parkering på vänster sida. Reservatet ligger söder om vägen.

Parkeringen rymmer 2 till 3 bilar.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss