Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bråtön

Naturen är mycket speciell och det finns många oväntade arter. Området är känt för sin ädellövskog och rika lundflora med arter som underviol, gulsippa, vippärt och myskmadra. En del återstår nog att upptäcka eftersom Bråtön är svårtillgänglig och därför inte besöks så ofta.

Lunglav

Lunglav finns i naturreservatet. Foto: Per Folkesson.

Naturreservatet Bråtön avgränsar sjöarna Träskaten och Eklången från varandra och består egentligen av Stora Bråtön, Lilla Bråtön och ett våtmarksområde i nordost. Det är på den stora ön som du kan göra flest spännande botaniska upptäckter.

Ädellövskog

På den bergiga Bråtöns södra och västra sida värmer solen upp den mullrika marken på ett sätt som är inte är vanligt i den här delen av landet. Här hittar vi många ädellövträd som lind, ek, lönn ask och alm. Hasselbuketter är också vanliga och en mycket rik lundflora har utvecklats.

Bästa tiden för ett besök är på våren. Då blommar till exempel vätteros under hasseln och vackra bestånd av gulsippa, lungört och vårärt kan avnjutas. För den botaniske finsmakaren finns det också möjligheter – här växer nämligen de sällsynta och bredbladiga gräsen strävlosta, långsvingel och skogssvingel. I området har det gjorts skötselinsatser för att gynna gamla lövträd och arter knutna till dem.

Gammal granskog

Bråtöns norra sida täcks av gammal granskog men även här finns det inslag av lövträd. Många av träden har blåst omkull och de grova stammarna som blir liggande är mycket viktiga livsmiljöer för insekter, lavar, mossor och svampar.

På döda stammar i Bråtöns naturreservat kan du se arter som aspfjädermossa, ullticka, veckticka och barkticka. Det är arter som signalerar höga naturvärden och att det troligen finns andra mer sällsynta och hotade arter i området.

Våtmarker

I naturreservatets östra del breder en vassbevuxen våtmark ut sig. För drygt 100 år sedan var det en slåtteräng som kallades Länsmansmossen. Här är tranan en vanlig gäst och har du tur kan du få se fiskgjuse spana efter fisk över sjön Träskaten.

Islagd sjö

Vy vintertid mot Bråtön. Foto: Per Folkesson.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Bråtön, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Framföra motordrivet fordon
  • Tälta
  • Elda
  • Störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • Plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, t ex levande och död ved
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1997
Areal: 36,8 hektar
Karaktär: Ädellövskog, barrskog, blandskog, myr, kuperat
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Natura 2000, naturreservat

Hitta hit

Bråtön ligger ungefär 13,5 km nordost om Malmköping mellan sjöarna Träskaten och Eklången i Strängnäs kommun. Området kan bara nås med egen båt.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss