Bokö-Oxnö

Ön är kuperad och bergig med höga branter och kan vara svårtillgänglig med båt. Här kan du uppleva mycket gammal tall- och granskog som har stått orörd under lång tid. Ett gammalt sjömärke från förr är en del av historien på ön.

Fyr och hus på klippa vid havet

Den välkända Julaftons fyr ligger på en udde som inte ingår i naturreservatet. Foto: Länsstyrelsen.

Reservatet nås endast med båt. Skonötudden som ligger längst till öster har platser där du kan komma iland. På ön kan du ströva omkring i den gamla skogen och se växter som exempelvis knärot och näsrot. Vill du se hur ett gammalt sjömärke ser ut ska du ta dig till toppen av Stångberget på västra sidan av ön.

Gammal orörd skog

Skogen i reservatet utmärker sig då den har fått stått orörd under en lång tid. Inget skogsbruk har bedrivits i området på länge. Knotiga tallar, gamla granar och lövskog i de blötare svackorna ger dig en bild av hur en skog i skärgården ser ut när den lämnas orörd för all framtid.

De många döda träden och variationen i vegetationen ger viktiga boplatser för fåglar. Det finns också många arter av mossor som bildar rika mattor inom reservatet. Har du tur kan du få se den sällsynta svampen fyrflikig jordstjärna.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Bokö-Oxnö, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning eller liknande
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd, döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn på samma plats (tältningsförbud råder, dock inom Sanda Holme, Bokö-Askö, Bokö-Oxnö, Persö och på fastlandsdelen och öarna norr om den inre skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat)
  Kommentar: Föreskriften innebär att det är förbjudet att tälta i hela naturreservatet Bokö-Oxnö
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost
 • färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter (motorfordonstrafik är tillåten på anvisade vägar i Rågö och Stendörrens naturreservat)
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1984
Areal: 338 hektar
Karaktär: västlig taiga och skär och små öar i Östersjön
Kommun: Trosa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 5 km sydost om Trosa. Hit tar du dig med båt. Det finns lokal båttaxi att anlita om du inte har egen båt.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss