Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hartsö

Reservatet är ett stort skärgårdsområde som sträcker sig från innerskärgården ut till det yttre havsbandet. Här finns det mycket att upptäcka för dig som kommer med båt, kanske en fin klipphäll som inbjuder till solbad.

Kor

Kor betar på Hartsö i storslagen skärgård. Foto: Fredrik Enoksson.

Hartsö är ett stort naturreservat som omfattar den största ön Hartsö och en stor skärgård med många öar. Det är ett omväxlande skärgårdsområde som innehåller allt från innerskärgårdens frodiga vegetation till kala och vågexponerade klippor med vackra lavar.

Hartsö är den största ön. Här finns såväl ett vackert kulturlandskap med betesmarker och gammelskogar. På Hartsö finns markerade leder och några rastplatser med eldstad. Den norra leden går till Hargberget som med sina 40 meter över havet är en av skärgårdens högsta punkter. Fina utsikter utlovas för den som tar sig upp på berget. Även via den södra leden kan du komma till en utsiktsplats.

Fågelskydd

 • Stora delar av reservatet är fågelskyddsområden. En del områden får man inte besöka 1 april till 31 juli, för andra delar gäller 1 februari till 15 augusti.

Naturen på Hartsö

Hartsö är till största delen låglänt, förutom Hargberget som givit Hartsö dess namn. Klippstränder och lodräta klippor är vanliga där Hargberget möter Djupsundet i väst, men ön innehåller också odlingsmark, strandängspartier och små vikar med grus- och sandstränder. De finaste strandängarna ligger i norr och öster om Fårudden.

Hartsö består av blandskog, men hällmarkstallskog med inslag av kärr- och sumpskog finns här också. I skogen växer bland annat sårläka, långsvingel, lundelm och nordbräken. På öns östra delar växer en del ekar. De är en rest av det gamla odlingslandskapet.

Längst i söder ligger Hartsö Lund – ett urskogslikt område där avverkning inte har skett under lång tid. I skogen finns gott om torrträd och vindfällen och här växer bland annat dvärghäxört och lundbräken.

Hav och klippor

Storslagen skärgård i Hartsö naturreservat.

Under ytan döljer sig en värld som är okänd för många. Senare års inventeringar har visat att området har väldigt höga marina naturvärden, som bedömts vara av nationell klass. Här finns stora sammanhängande grundområden med bältesbildande bestånd av kärlväxter, kransalger och stora brunalger. Dessa har en nyckelroll i kustens ekosystem då de fungerar som en livsmiljö åt andra artgrupper såsom ryggradslösa djur och fiskar.

Undervattensbild

Ålgräs. Foto: Johanna Bergman.

Kulturlandskapet

På Hartsö finns två familjer som bor på ön året runt. Den ena är arrendator och driver ett mindre jordbruk med tamboskap för hävden av markerna och skötseln av reservatet.

Under senare år har omfattande åtgärder skett för att öppna upp betesmarker och flera strandängar på ön. Många träd hamlas regelbundet. Mellan bergsryggarna med tallskog ligger åkermark som tidigare varit odlad samt bryn med ek. Den gamla odlingsmarken används i dag ofta som betesvall. Placeringen av stängslet som skiljer dagens inägomark från utmarken är nästan identisk med den historiska gränsen mellan inäga och utmark.

I betesmarkerna kan man hitta växter som loppstarr, darrgräs, älväxing, vildlin, strandmaskros, backklöver, ormrot och slåtterfibbla – arter som gynnas av hävden – frodas i betesmarken. Rödbena och tofsvipa häckar på strandängarna på Hartsö.

På Enskär finns rester av två ängslador som är spår av det tidigare ängsbruket och gamla husgrunder. Även på Hartsö finns rester av gamla gårdar. Stenröjda ytor, handgrävda diken och odlingsrösen är andra kulturhistoriska spår i landskapet.

Fågelstationen på Enskär

Inom reservatet finns bland annat kolonier med tordmule och några par av kustlabb. På Hartsö-Enskär ligger en fågelstation som bland annat ringmärker och räknar fåglar som sträcker förbi. På deras blogg kan du läsa mer om vilka fåglar som ringmärkts och noterats i området.

Markerad led

På Hartsö finns en markerad vandringsled runt ön. Du kan också gå upp på Hargberget. Rundslingan är cirka 3,3 km. Till Hargberget tillkommer 1,2 km enkel väg. Det finns också en led upp på Stora Bötberget och ut till ett par grillplatser.

Mer information

Läs mer om fåglar vid Hartsö-Enskärs fågelstation.

Fågelstationens blogg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur:

Hartsö, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra maskindrivet fartyg eller ankra inom ett vattenområde sydöst om Hartsö, enligt karta bilaga 4 i beslutet,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att elda, borra, rista, spränga eller måla,
 • på ett störande sätt orsaka ljud,
 • avsiktligt störa djurlivet,
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur,
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar, alger, lavar eller musslor. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
 • förtöja eller ankra upp båt mer än två dygn i följd vid samma plats, med följande undantag: Detta gäller inte dem som hyr övernattningsstugor inom reservatet och har sina båtar förankrade vid särskilt iordningsställd båtplats.
 • tälta mer än två dygn i följd på samma plats,
 • starta eller landa med luftfarkost,
 • färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön,

Det är i reservatet förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • bedriva militära övningar med undantag för transport, förflyttningar och navigationsövningar,
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd och markägarens medgivande:

 • anordna och bedriva lägerverksamhet, tävlingar och andra organiserade arrangemang med fler än 50 deltagare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1982
Areal: 5535 hektar
Karaktär: Skärgårdslandskap
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, fågelskyddsområde

Hitta hit

Hartsö omfattar sydligaste delen av den stora ögruppen Hartsö-Ringsö-Långö-Sävö som ligger sydost om fjärden Tvären. Reservatet nås endast med båt. Sörmlandstrafiken har skärgårdstrafik till Hartsö.

Sörmlandstrafiken skärgårdstrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss