Hartsö

Reservatet är ett stort skärgårdsområde som sträcker sig från innerskärgården ut till det yttre havsbandet. Här finns det mycket att upptäcka för dig som kommer med båt, kanske en fin klipphäll som inbjuder till solbad.

Storslagen skärgård i Hartsö naturreservat.

Hartsö är ett stort naturreservat som omfattar den största ön Hartsö och en stor skärgård med många öar. Det är ett omväxlande skärgårdsområde som innehåller allt från innerskärgårdens frodiga vegetation till kala och vågexponerade klippor med vackra lavar.

Hartsö är den största ön. Här finns såväl ett vackert kulturlandskap med betesmarker och gammelskogar. På norra delen av ön ligger Hargberget som med sina 40 meter över havet är en av skärgårdens högsta punkter. Fina utsikter utlovas för den som tar sig upp på berget.

Fågelskydd

 • Stora delar av reservatet är fågelskyddsområden. En del får man inte besöka 1 april till 31 juli, för andra delar gäller 1 februari till 15 augusti.

Naturen på Hartsö

Hartsö är till största delen låglänt, förutom Hargberget som givit Hartsö dess namn. Klippstränder och lodräta klippor är vanliga där Hargberget möter Djupsundet i väst, men ön innehåller också odlingsmark, strandängspartier och små vikar med grus- och sandstränder. De finaste strandängarna ligger i norr och öster om Fårudden.

Hartsö består av blandskog, men hällmarkstallskog med inslag av kärr- och sumpskog finns här också. I skogen växer bland annat sårläka, långsvingel, lundelm och nordbräken. Öns östra delar innehåller en del ek - en rest av det gamla odlingslandskapet.

Längst i söder ligger Hartsö Lund – ett urskogsliktområde där avverkning inte har skett under lång tid. I skogsområdet finns gott om torrträd och vindfällen och här växer bland annat dvärghäxört och lundbräken.

Kulturlandskapet

På Hartsö finns två familjer som bor på ön året runt. Den ena är arrendator och driver ett mindre jordbruk med tamboskap för hävden av markerna och skötseln av reservatet.

Under senare år har omfattande åtgärder skett för att öppna upp betesmarker och flera strandängar på ön. Många träd hamlas regelbundet. Mellan bergryggarna med tallskog ligger åkermark som tidigare varit odlad samt bryn med ek. Den gamla odlingsmarken används i dag ofta som betesvall. Placeringen av stängslet som skiljer dagens inägomark från utmarken är nästan identisk med den historiska gränsen mellan inäga och utmark.

I betesmarkerna kan man hitta växter som loppstarr, darrgräs, älväxing, vildlin, strandmaskros, backklöver, ormrot och slåtterfibbla – arter som gynnas av hävden – frodas i betesmarken. Rödbena och tofsvipa häckar på strandängarna på Hartsö.

På Enskär finns rester av två ängslador som är spår av det tidigare ängsbruket och gamla husgrunder. Även på Hartsö finns rester av gamla gårdar. Stenröjda ytor, handgrävda diken och odlingsrösen är andra kulturhistoriska spår i landskapet.

Fågelstationen på Enskär

Inom reservatet finns bland annat kolonier med tordmule och några par av kustlabb. På Hartsö-Enskär ligger en fågelstation som bland annat ringmärker och räknar fåglar som sträcker förbi. På deras blogg kan du läsa mer om vilka fåglar som ringmärkts och noterats i området.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning e dyl
 • störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn på samma plats (tältningsförbud råder, dock inom Sanda Holme, Bokö-Askö, Bokö-Oxnö, Persö och på fastlandsdelen och öarna norr om den inre skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat)
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost
 • färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter (motorfordonstrafik är tillåten på anvisade vägar i Rågö och Stendörrens naturreservat)
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1981
Areal: 5473,3 hektar
Karaktär: sörmländskt skärgårdslandskap
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, fågelskyddsområde

Mer information

Läs mer om fåglar vid fågelstationen. Följ Hartsö-Enskärs fågelstations bloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.