Dagnäsön

Dagnäsöns naturreservat består av en halvö i Båvens sydöstra del. Här bjuds du på ett typiskt sörmländskt kulturlandskap med ett rikt växt- och djurliv. Om du följer rundslingan som går i reservatet får du många fina vyer över Båven. Är du här på våren kan du njuta av gulsippa, lungört och andra vårblommor.

Utsikt över sjö

Rundslingan tar dig runt i den omväxlande och vackra naturen på halvön. Flera anordningar finns längs med slingan. En torrtoalett finns vid parkeringen. Vid Långudd som ligger längst ut på halvön kan du slå dig ner och njuta av matsäcken eller grilla en korv.

Under din promenad genom markerna får du uppleva böljande betesmarker, örtrika lundar, skog, hällar och vida vyer. De trädbevuxna delarna av ön består av vackra ekbackar, strövvänliga björkhagar och täta barrskogsområden. Åkrar, ängar och hagar på Dagnäsön sköts genom slåtter och bete.

Över 400 arter kärlväxter

I hagarna går betesdjur som håller markerna öppna. Floran är rik och gynnas av betet och den basiska bergsgrunden. Trots att området inte är större än 53 hektar har över 400 arter av kärlväxter noterats. Här kan du hitta till exempel kattfot, nattviol, ormrot och ängsnejlika.

Rikt fågelliv och fågelskydd

Fågellivet kring Dagnäsön är typiskt för en klarvattensjö som Båven. Här kan man få se både fiskgjuse och lom. Inom Båvenområdet finns föreskrifter till skydd för fågellivet. Ön Tallholmen ligger sydost om Dagnäsön.

 • Tallholmen och vattenområdet runt om är fågelskyddsområde. Här får du inte vara under tiden 1 april till 31 juli.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • bortföra eller skada naturföremål eller ytbildning
 • på för omgivningen, såväl djur som människor, störande sätt använda instrument, radio, bandspelare eller liknande
 • göra upp eld på annat än särskild iordningställd och med skylt markerad plats
 • skada eller borttaga döda träd, stubbar, nedfallna grenar eller annan död ved
 • störa eller skada djurlivet, t ex genom att medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • förtöja eller ankra upp farkost mer än två dygn i följd
 • tälta mer än två dygn i följd
 • åka vattenskidor
 • landa med luftfarkost
 • parkera på annat än iordningställd plats
 • cykla eller rida i terrängen
 • anordna tävling eller lägerverksamhet

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1975 respektive 1993
Areal: 123 hektar, varav land 55 hektar
Karaktär: skog, hagmark, åker, slåtteräng, sjö
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, fågelskyddsområde

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Dagnäsön på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.