Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tynnelsö Djurgård och Prästholmen

Under ett besök på Tynnelsö kan du ta del av variationsrik natur med ädellövskog, täta lundar, fält och öppna trädklädda hagar. På ön tillbringade Gustav Vasa somrarna och än idag kan du hitta jätteekar som förmodligen lever kvar sedan denna tid. På ön finns ett slott (som är stängt för besökare) och två naturreservat, Djurgården i söder och Prästholmen i norr.

Tynnelsö slott

Tynnelsö slott syns från reservatet. Foto: Länsstyrelsen.

Naturreservaten är fina att besöka för den som vill uppleva värdefulla ädellövmiljöer. De södra delarna är mest tillgängliga eftersom de delvis hålls öppna med betesdjur. Ädellövskogarna på ön har i stora delar lämnats för fri utveckling och ”djungelkänslan” är påtaglig i vissa delar. Här kan det vara lite svårt att ta sig fram. Du får vara beredd att ta dig runt eller över nedfallna träd.

Djurgården

Naturreservatet Tynnelsö Djurgård ligger på södra delen av ön. På historiska kartor kan man se att djurgården under flera hundra år har skötts med bete eller slåtter. Vissa delar av området har utvecklats mot ädellövskog med mycket död ved. Andra delar av reservatet är fortfarande betesmarker där vidkroniga ekar får breda ut sig. Betesmarkerna hålls öppna med hjälp av får.

På de gamla grova ekarna växer många sorters lavar, mossor och svampar. Flera av dessa arter finns upptagna på rödlistan över hotade arter. Almsjukan har gått hårt åt öns almar, och idag står många ”trädskelett” kvar i betesmarken.

Prästholmen

Naturreservatet Tynnelsö Prästholmen består av tre delområden med löv- och ädellövskog. Skogen är tämligen orörd och domineras av ek. Längs med stranden där det är fuktigt och blött växer mest klibbal. Skogen är drygt 100 år gammal men enstaka träd är betydligt äldre än så.

Någon direkt skötsel av skogen är inte planerad utan här får naturen ha sin gång utan mänsklig påverkan.Träd som ramlar eller dör får vara kvar. Reservatets lövskogar är särskilt värdefulla för fåglar, svampar, mossor och ryggradslösa djur. Till exempel har mindre hackspett flera revir på norra delen av Tynnelsö.

Mer information

Tynnelsö slott är ett tegelhus i fem våningar. Slottet har byggts i olika omgångar. De äldsta delarna är källaren och de två första våningarna som kom till under medeltiden. Karl IX byggde sedan och renoverade borgen till ett renässansslott i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. Den sista tillbyggnaden av slottet skedde på 1820-talet. Slottet är idag stängt för besökare.

Om du vill veta mer om Tynnelsö slott och se bilder inifrån:

Tynnelsö slott, Statens fastighetsverk Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda
 • för längre tid än två dygn förankra båt vid samma strand
 • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 30 hektar (Djurgården). 67 hektar (Prästholmen)
Karaktär: trädklädd betesmark, ädellövskog, strandskog
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Tynnelsö ligger mellan Överselö och Tosterön. Till reservaten tar du dig med egen båt.

Tynnelsö är ett levande lantbruk som är beroende av transporter till fastlandet så tänk på att undvika att hindra lantbrukarens transporter.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss