Vind i kombination med snöfall i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Hällesta

Hällesta naturreservat är en fin naturskog. Håll utkik efter vårens blåsippor och vårärt, gammelskogens grönpyrola, den döda vedens tickor och så fåglarna förstås – till exempel den omisskännliga spillkråkan och den lilla tofsmesen.

Person som vandrar
Blomma

Harsyran blommar tidigt på våren i reservatet.

Naturreservatet erbjuder både strövvänlig skog och mer svårtillgänglig naturskog i kuperad terräng. Vandra gärna den markerade stigen i vacker skogsmiljö ner mot sjön Nedre Gällringen. Det är en hel del angrepp av granbarkborre i anslutning till stigen, se information i rutan.

Variationsrik skog

Området kännetecknas av gammal barrskog med naturskogsprägel. I genomsnitt är skogen ungefär 120 år gammal. Träden är av olika ålder, många av dem är riktigt grova och gamla. I skogen finns också stora mängder döda träd av olika slag och i olika nedbrytningsstadier – både liggande och stående.

Skogen är samtidigt mycket variationsrik. Här finns dalgångar med bäckflöden, källor, klippbranter, frodiga alkärr, moränmarker med grov granskog samt nästan parkartade partier med mängder av örter.

Stam på marken

Ovanliga arter

I reservatet har en mängd arter hittats som är knutna till orörda skogsmiljöer, bland annat olika arter av vedsvampar såsom laxticka, gränsticka, grovticka, ullticka och tallticka. Alla dessa är upptagna på den svenska rödlistan över hotade arter. De fungerar också som signalarter. De signalerar höga naturvärden och att det troligen finns ännu fler sällsynta arter i området.

Också bland marksvampar och mossor har en rad mindre vanliga arter påträffats. Olika korktaggsvampar och mörk husmossa är ett par exempel.

Observationer av tofsmes och fiskgjuse, samt uthackade bohål i aspar tyder på ett rikt fågelliv i området.

Fornlämningar

Hällesta har under lång tid varit hemvist för människor. Vid Oxbacken i den västra delen av reservatet finns två gravar från järnåldern (500–1050 e Kr).

Nedre Gällringen

Naturreservatet gränsar till Nedre Gällringen som är en djup sprickdalssjö med ett rikt djurliv. Här kan du med säkerhet se fällda trädstammar och träd med gnagmärken. Med lite tur kan du även få se orsaken till detta – den skygga bävern.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur med undantag för jakt med rivande/stötande hund eller för eftersök
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • bedriva lägerverksamhet
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2005
Areal: 20,1 hektar
Karaktär: Barrblandskog, tallskog
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Hällesta på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.