Remrödsviken

En promenad genom Remrödsvikens naturreservat erbjuder sjöutsikt, betesmarker och olika skogar. På en liten yta kan du se flera olika naturtyper.

Leden är omledd

Insekten granbarkborre har angripit många granar i området. Träden har dött och fallit över Sörmlandsleden och fler träd kommer att falla. I nuläget finns en avrådan från vandring längs leden. En alternativ sträcka utmed bilvägen finns snitslad i stället. Det gäller tillsvidare.

Var försiktig!

Öppen mark, stora ekar, utsikt över sjö

Betesmark med ekar. Foto: Amanda Lidén.

Litet reservat med stor variation

Det finns ingen led att följa i naturreservatet men promenera gärna på egen hand. Reservatet är litet men här finns en blandad natur med olika sorters skog och en betesmark. Betesmarken med ekar ligger fint vid vattnet, men var uppmärksam på om det finns djur i hagen.

Reservatets centrala delar kan vara svåra att gå i. Här finns dels sumpskog, dels granskog. I granskogen står och ligger många döda träd. Utmed vattnet står gamla, grova tallar. På andra sidan kraftledningen finns en fin gammal barrskog med både tall och gran.

Granskogens svampar

Naturreservatets biologiska värden handlar främst om den bördiga granskogen. Här finns en stor artrikedom av svampar, bland annat jordstjärnor och taggsvampar. Dessa marklevande svampar är ofta knutna till gran genom mykhorriza. Många av svamparna finns också med på rödlistan.

Granskogen i reservatet har angripits av granbarkborren och många granar har dött. Skogen kommer att få ett annat utseende den närmaste tiden. Troligtvis kommer lövträd att dominera under en period. Det är en del av skogens naturliga utveckling.

Mossa som växer i stora kuddar

Stora kuddar av blåmossa. Foto: Amanda Lidén.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Remrödsviken, Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetation genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, eller så att den lokala populationen påverkas negativt,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet,
  • anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2023
Areal: 13 hektar
Karaktär: Betesmark, barrblandskog
Kommun: Katrineholms kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 1,5 km sydöst om Forssjö. Från Forssjö kan reservatet nås till fots via Sörmlandsleden, etapp 27. Busslinje 484 mellan Katrineholm och Grindtorp stannar vid hållplatsen Spökbacken precis intill naturreservatet. Med bil från Forssjö, åk mot Strångsjö och ta av mot Spökbacken. Reservatet ligger då på höger sida. Naturreservatet saknar parkeringsplats.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss