Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bokö-Askö

Se spåren efter ett äldre jordbrukslandskap genom att vandra i landskapet. Du passerar gamla åkrar, ängar och betesmarker som idag inte används längre. Det finns en stig som går genom hela reservatet om du vill se mer av naturen. Vill du bada finns det flera fina platser att hitta längs den bergiga stranden. Har du tur kan du få syn på olika sjöfåglar som trivs i området.

Klippor vid havet

Foto: Länsstyrelsen.

Reservatet nås endast med båt. Besökaren kan bada vid någon av de fina klipporna innanför Läggningsholmen eller vandra den 2 km långa stigen som går igenom det gamla kulturlandskapet. Här passerar du gamla tallskogar på höjderna, blötare skogar i svackorna samt barr- och lövskogar i de låglänta markerna. Här trivs både älg, rådjur, vildsvin och hare som du kan ha turen att få se.

Ett äldre jordbrukslandskap

Som du kan se i den södra och mellersta delen av reservatet finns rester kvar av det gamla jordbrukslandskapet. Resterna består av gamla träd i form av ekar, askar och hasselbuketter som tidigare stått mer öppet. Fortsätter du titta omkring dig kan du även se spår efter en åker och äng. Här kan du fortfarande hitta blommor och växter från det gamla kulturlandskapet. Gullviva, prästkrage, brudbröd och jungfrulin är några av de arter som trivs på ängen.

Viktiga vattenområden

Vattnet som omger Bokö-Askö har bra kvalité och här trivs många vattenlevande växter och djur. På bottnen kan du se gott om blåmusslor. De har en viktig del i att rena Östersjöns vatten. Musslorna är i sin tur viktig mat för flera sjöfåglar som till exempel ejder. Under vintern kommer stora mängder strömming till områdena för att övervintra.

Rikt fågelliv

På de mindre holmarna och skären kan du få se flera sjöfåglar. Här finns bland annat ejder, måsfåglar, svärta, vigg och alfågel. Se till att ha en kikare med dig vid besöket. Har du tur kan en havsörn dyka upp vid trädtopparna. Det är Sveriges största fågel.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Bokö-Askö, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning eller liknande
 • störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn på samma plats (tältningsförbud råder, dock inom Sanda Holme, Bokö-Askö, Bokö-Oxnö, Persö och på fastlandsdelen och öarna norr om den inre skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat)
  Kommentar: Föreskriften innebär att det är förbjudet att tälta i hela naturreservatet Bokö-Askö
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • färdas med, parkera eller ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost
 • färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter (motorfordonstrafik är tillåten på anvisade vägar i Rågö och Stendörrens naturreservat)
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1975
Areal: 272 hektar
Karaktär: åkermark, träd- och buskbärande naturbetesmark, havsstrandäng, ädellövmiljöer, barrskog med stort lövinslag, små öar och skär samt öppet vatten
Kommun: Trosa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 5 km sydost om Trosa. Hit tar du dig med båt. Det finns lokal båttaxi att anlita om du inte har egen båt.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss