Lenellstorpkärret

Naturreservatet består av ett kärr och skogsmarkerna runt omkring. I kärret och i den intilliggande sumpskogen växer flera ovanliga kärlväxter, bland annat olika orkidéer. Den fina floran lockar många botaniker till platsen, men tack vare att Sörmlandsleden går genom området hittar även många andra besökare hit.

Flicka går på spång

Lenellstorpkärret ligger i Åkers kronopark som är ett nästan 6000 hektar stort sammanhängande skogs- och friluftslivsområde.

En 800 meter lång rundslinga finns i reservatet. Den tar dig över kärret och genom reservatets olika skogstyper. Följ Sörmlandsleden från parkeringsfickan och ned mot kärret. Här går en spång över kärret och leden fortsätter sedan upp i skogen till resterna av en kolarkoja. Här delar sig Sörmlandsleden och du väljer då att gå till höger. Så småningom kommer du fram till parkeringsfickan igen om du följer ledmarkeringarna.

Kalkrik mark

Naturreservats stora värden har sin grund i den kalkrika marken som har gett upphov till en artrik flora av kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Själva kärrområdet har på senare år öppnats upp igen efter flera decenniers igenväxning. Nu slås kärret årligen med lie vilket gynnar orkidéer och många andra växter.

Väster om kärret växer sumpskog med klibbal, glasbjörk och senvuxna granar. Här kan du hitta dunmossa och den sällsynta lunglaven som växer på gamla grova lövträd. När det är fuktigt lyser denna lav med sin ärtgröna färg, medan den i torrt väder blir gråbrun. Träden i sumpskogen är gamla och flera av granarna är gott och väl över 200 år.

Gammal tallskog och fornlämningar

Hällmarkerna i naturreservatets södra del når du om du vandrar på Sörmlandsleden. Här växer en gammal tallskog, de äldsta träden är runt 300 år gamla. Skogen är rik på fornlämningar knutna till kolning och gruvdrift. Även längs den del av Sörmlandsleden som fortsätter norrut från parkeringsplatsen finns spår av gruvor och kolningsanläggningar.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • anordna lägerverksamhet
  • anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2012
Areal: 34,6
Karaktär: rikkärr, sumpskog, hällmarker
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Markerad led


Rundslinga knappt 1 kilometer på Sörmlandsleden

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Lenellstorpkärret på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.