Stampmossen

Det bästa skälet för att besöka Stampmossen är områdets många sällsynta växter. Här hittar du arter som inte finns någon annanstans i Sörmland – nordmyskgräs och kung Karls spira. Det är inte heller omöjligt att du stöter på fem till sex olika orkidéer – till exempel purpurknipprot, kärrknipprot, grönkulla och spindelblomster.

Kärr med tallar

Besök gärna Stampmossen på sensommaren och ta del av en kulturhistoriskt intressant naturvårdsskötsel. Under några dagar slås då områdets södra del med lie för att vårda floran och den unika miljön.

Sumpskog och öppna kärr

Stampmossen är en varierad våtmark bevuxen med sumpskog och öppna kärr som översilas av kalkhaltigt grundvatten. I väster och sydost börjar skogen alltmer att likna naturskog med gamla granar och ett allt större inslag av död ved. Men det är förekomsten av kalk i mark och grundvatten i kombination med att vegetationen årligen slås med lie som ger området sin särprägel.

Vad är rikt i ett rikkärr

Ett rikkärr är vanligtvis ganska fattigt på näring men rikt på mineral som järn och magnesium men viktigast av allt är kalk. Kalk, eller egentligen kalcium, påverkar markens kemi så mycket att vissa arter inte kan leva där medan andra arter klarar det riktigt bra. Rikkärr får därför en mycket speciell flora.

I Stampmossens rikkärr har du möjlighet att få se kalkgynnade arter som slåtterblomma, loppstarr, gräsull och orkidén ängsnycklar. Den vackra tätörten som drygar ut sin näring genom att fånga insekter med sina klibbiga blad kan du också hitta här. Men områdets verkliga raritet är Kung Karls spira som i Stampmossen har sin enda sörmländska växtplats. Så visst är även floran rik i ett rikkärr.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Skada fasta naturföremål eller ytbildning
  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt skada blommor, mossor, lavar, svampar samt att ta frön
  • Anlägga eller låta anordna orienteringskontroller
  • Göra upp eld

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1972
Areal: 13,1 hektar
Karaktär: Rikkärr
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000-område

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Stampmossen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.