Tolmon

Om du vill se ett exempel på en tydligt markerad ås som inlandsisen lämnade efter sig för ca 10 000 år sedan kan du stanna till här. Ta en promenad eller cykla längs den urgamla vägen på åsryggen.

Åspartiet ligger sydost om Ericsberg där de stora åsbildningarna Köpingsåsen och Katrineholmsåsen avgrenas från varandra. Längs krönet på åsen går en gammal landsväg omtyckt för promenader och cykling.

Köpingsåsen sträcker sig från Ludvikatrakten till Nyköping. Här utgörs åsen av ett brett stråk av olika generationer isälvs­avlagringar. Åsens mest framträdande delar når en höjd på ca 35 meter över de intilliggande sänkorna. Hela området är rikt på åsgravar och åsgropar som ofta har kärrtorv i botten.

Inom reservatet finns en större fornlämning. Den kallas Tole grav och är en skeppsformad stensättning.

Åsreservat

Några av våra äldre naturreservat avsattes enbart för att skydda åsen från sand-, grus- och jordtäkt samt bebyggelse. I beslutsdokumenten gavs inga anvisningar om hur skog eller annan vegetation skulle skötas. Skogsbruk fick alltså bedrivas och det biologiska naturvärdet i de här reservaten är därför ganska begränsat idag. Tolmons naturreservat är ett sådant åsreservat där produktionsinriktat skogsbruk bedrivs.

Grusåsarna har ofta riktningen nordväst till sydost vilket återspeglar inlandsisens rörelse under avsmältningsperioden. Det är just här i östra Svealand som landets största rullstensåsar finns.

Men så väldigt vanliga är de inte och flera är skadade efter många års täktverksamhet. Stora mängder åsmaterial har genom åren använts vid vägdragningar, husbyggen och alla andra tänkbara bygg- och anläggningsprojekt. Idag är det därför särskilt viktigt att skydda orörda åsavsnitt som det i Tolmons naturreservat från grus- och sandtäkter.

Länsstyrelsen.se kommer att uppdateras med en bild från reservatet.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Skada fast naturföremål eller ytbildning
  • Tälta eller uppställa husvagn inom reservatet
  • Avsiktligt störa djurlivet
  • Skräpa ned i naturen med plåt, plast, papper, avfall eller annat så att otrevnad kan uppkomma eller skada för annan
  • Olovligen ta gren från växande träd eller ris eller på annat sätt skada växande träd
  • Överhölja, plantera eller på annat sätt skada fast fornlämning

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1970
Areal: 86,4 hektar
Karaktär: Ås
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat