Snöfall i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Lindön

Lindön är en ö som ligger i Sörfjärden, en vik av Mälaren. Här växer en för Sverige unik samling av grova hamlade lindar. En del av träden har en omkrets på mellan sex och sju meter och är uppemot 500 år gamla.

Blommor

Vitsipporna och svalörten blommar. Foto: Helena Herngren.

Kartor visar att ön har varit brukad sedan åtminstone 1700-talet och varit glest bevuxen med träd och buskar. Under 1900-talet har vissa delar av marken växt igen så idag hittar du såväl öppna hagar som lövskogar på ön.

På Lindön saknas anläggningar för friluftslivet, så här strövar du omkring på egen hand i den fina miljön som växlar mellan öppna gräsmarker och lövskogar. En bra tid att komma hit är på våren när skogsbackarna täcks av vitsippor och gulsippor, men året om kan du förundras över de stora och gamla träden.

På flera platser på ön finns husgrunder bevarade. Vad dessa byggnader haft för funktion är svårt att säga. Den nuvarande ekonomibyggnaden uppfördes 1831 och byggdes till 1951. Mangårdsbyggnaden uppfördes 1891 och används nu som fritidshus under större delen av året.

Värdefulla hamlade träd

Många av de gamla lindarna på ön bär spår av lövtäkt. I dessa träd finns det gott om stamhåligheter och död ved. Flera hotade och sällsynta insekter och lavar finns på ön, och de flesta är knutna just till de gamla träden. De gamla lindarna, liksom de döda och döende träden som finns på ön är också viktiga för många fåglar. Till exempel hittar många hackspettar till träden för att leta efter föda.

Vid den senaste trädinventeringen på ön noterades ett 60-tal jätteträd som har en omkrets på 3 meter eller mer. Som en del i reservatets skötsel återhamlas gamla träd, och unga träd nyhamlas för att de på sikt ska utveckla fina natur- och kulturvärden. Under 2010-talet har hundratals träd nyhamlats. Hamling görs för att få grenar och löv till foder åt djuren. Under sommarhalvåret går nötkreatur på ön. De gör en viktig insats för att hålla landskapet öppet.

Sörfjärdens fåglar

Lindön ligger i Sörfjärden som är en grund vik utav Mälaren. Vattendjupet runt Lindön ligger på bara 1–3 meter. Det mesta av vassen finns söder och öster om ön och omfattar en yta på flera hektar. Många fåglar lever eller uppehåller sig bland vassen, bland annat har rördrommen revir här vid Lindön. Rördrommen är svår att få syn på eftersom den gömmer sig i vassen. Betydligt lättare att få se när du är på Lindön eller i vattenområdet runt ön är rovfåglarna havsörn och fiskgjuse.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Lindön, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • göra upp eld
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • sätta upp tavla, plakat, affisch skylt eller göra inskrift
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 257 hektar, varav cirka 77 hektar land
Karaktär: åsbarrskog, hagmark
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Till Lindön kommer du med egen båt. Möjliga landstigningsplatser är dels vid den enkla kajplatsen på öns nordöstra sida och dels vid den långgrunda och delvis vassbevuxna stranden på Lindöns västra sida. Vid bryggan norr om Lindö gård finns det inte plats för fritidsbåtar utan den är i första hand avsedd för fritidshuset.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss