Vind i kombination med snöfall i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Rockelstaåsen

På Rockelstaåsen möts du av tydligt markerade åsryggar som inlandsisen lämnade efter sig. Längs vägen till Rockelsta slott finns en imponerande granallé.

Väg med granallé

Granallén i Rockelstaåsens naturreservat.

I Rockelstaåsens naturreservat finns ett exempel på tydligt markerade åsryggar som inlandsisen lämnade efter sig för ca 10 000 år. Ta gärna en promenad i den norra delen som kallas Tjusarbacken.

Några av länets äldre naturreservat avsattes enbart för att skydda åsen från sand-, grus- och jordtäkt samt bebyggelse. I beslutsdokumenten gavs inga anvisningar om hur skog eller annan vegetation skulle skötas. Skogsbruk får alltså bedrivas och det biologiska naturvärdet i de här reservaten är ofta begränsat. Rockelstaåsen är ett sådant åsreservat.

Bra att skydda

Grusåsarna har ofta riktningen nordväst till sydost vilket återspeglar inlandsisens rörelse under avsmältningsperioden. Det är just här i östra Svealand som landets största rullstensåsar finns. Men så väldigt vanliga är de inte och flera är skadade efter många års täktverksamhet.

Även i Rockelstaåsens naturreservat finns spår av grustäkter. Stora mängder åsmaterial har genom åren använts vid vägdragningar, husbyggen och alla andra tänkbara bygg- och anläggningsprojekt. Det är därför särskilt viktigt att skydda de orörda åsavsnitt vi har kvar idag.

Växtlighet på åsen

På åsen växer idag relativt få arter, träden är relativt unga och det finns bara lite död ved. Äldre tallar och medelålders ekar finns i norr och några har vuxit fritt och utvecklat vida kronor. Grovbarkiga vårtbjörkar, brynens insektsangripna sälgar och några aspar med uthackade bohål är också intressanta inslag bland träden. Allén som leder till Rockelsta slott består delvis av ca hundraåriga, ganska grova granar.

Vanliga gräs och örter i den torra marken är kruståtel, piprör och skogsfibblor. Även gråfibbla finns det mycket av och de håriga bladrosetterna bildar fläckvis mattor på solexponerade delar av åsen. Arter som gynnas av bete – darrgräs, liten blåklocka, backglim, smalgröe och bockrot finns här och var i betesmarken.

Föreskrifter

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • uppföra byggnad
  • bedriva täkt av jord eller grus

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1959
Areal: 12,0 hektar
Karaktär: Åsryggar
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Rockelstaåsen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.