Himlingeskogen

Himlingeskogen ligger lite avigt till, vill du besöka området är det några kilometers promenad längs skogsbilvägar från Himlinge by. För den som är intresserad av svampar, mossor eller lavar, och vill uppleva dem i en fin gammelskog, är det värt mödan. Inte minst på hösten, när skogens färger exploderar!

Stenblock med mossor och lavar

När du kommer in i Himlingeskogen kan du se en hel del döda träd, både sådana som står upp och sådana som ligger på marken överväxta med mossa. De döda träden är viktiga för många lavar, svampar, insekter och fåglar som behöver förmultnande träd för sin överlevnad.

Här har inget modernt skogsbruk bedrivits och skogen formas av sitt eget åldrande. Om några granar faller i en höststorm får de ligga kvar och förmultna. Och i den ljusa glänta som bildas får de snabbväxande lövträden en chans innan granen på sikt åter går segrande ur kampen om utrymmet.

Eftersom det finns både höglänta, steniga marker och riktigt blöta kärr och myrmarker i reservatet så är variationsrikedomen stor. Och det skulle man märka, om man försökte räkna alla olika arter som lever här!

Paradis för mossor, lavar och svampar

Kristallticka, kattfotslav och hållav är exempel på ovanliga arter som går att hitta i Himlingeskogen. Dessutom finns förstås vanliga arter som väggmossa, husmossa, björnmossa och olika vitmossor, som tillsammans bildar skogen mjuka golv. De är så vanliga att det nästan är svårt at ta ett enda steg utan att trampa på någon av dem!

Myllrande våtmark

I den södra delen av reservatet finns stråk av myrmark och sumpskog. Här växer tranbär, missne och tuvull liksom skvattram, som känns igen på sin starkt aromatiska doft. I gamla tider användes våtmarkerna här, liksom de flesta våtmarker, för att ta hö till kor och hästar. Idag växer de sakta igen. Men träden växer långsamt i den näringsfattiga miljön, och en tall på mossen som bara är grov som en arm kan vara en god bit över 100 år gammal.

Ett rikt fågelliv

Många fåglar trivs i en gammelskog som Himlingeskogen, med sin rika mångfald av trädslag och gott om döda och döende träd att leta mat och bygga bo i. Inte mist hackspettar och mesar, som lever här året om.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och
  • blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2005
Areal: 56,6 hektar
Karaktär: barrskog med kärr och myrmark
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Himlingeskogen på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.