Kalkbro

Kalkbro är ett gammalt kalkbrott med höga dramatiska klippväggar. Här och i den omgivande skogen bröts kalk under många hundra år, men sedan 1940-talet är brottet övergivet. De kalkrika markerna är en miljö som passar många ovanliga blommor, svampar och mossor.

Grusad stig mellan bergväggar

Gången in till kalkbrottet.

Här ska du göra ett besök på våren för att titta på blåsippor i många granna färgvarianter. På sommaren kanske orkidéerna i brottet lockar och på hösten är det läge att ta med sig svampkorgen ut i den omgivande skogen.

I Kalkbro är stigen från parkeringen fram till kalkbrottet jämnad och hårdgjord och passar för besökare med till exempel rullator eller barnvagn. Längs stigen finns vilplan och en bänk. På vägen till kalkbrottet kan du rasta vid en rastplats med bänkbord och eldstad (ta med egen ved eller kol). Här finns också en toalett med ramp och soptunna. En mer tillgänglig stig med vilplan utgår från grusvägen 100 meter längre fram. Vid den finns en avlastningsplats för rullstolar där man kan stanna till med fordon.

Grusad stig och bänk

Stigen är hårdgjord och längs med finns en bänk.

Stigen som leder till kalkbrottet fortsätter genom ett schakt omgivet av fuktiga bergväggar där det växer mossor och ormbunkar. Hela kalkbrottet är en sagolik och lite trolsk miljö med knotiga gammeltallar högt upp på bergskanten och en frodig grönska på marken.

Den omgivande skogen är varierad med gles tallskog på höjderna och gran i de lägre och fuktigare delarna. Här kan du följa en uppmärkt rundslinga markerad med blått som tar dig till bland annat en fin utsiktsplats med två enkla bänkar och utsikt över Dammsjön. Här passar det bra att stanna upp och ta in naturens lugn. På sommaren och hösten hittar du lingon, blåbär och en hel del svampar i skogen. Den kalkhaltiga marken gör att floran av växter och svampar är ovanligt stor.

Bergväggen tornar upp sig inne i kalkbrottet
Blomma

Purpurknipprot

Brottet ett hem för många

I själva kalkbrottet kan du hitta orkidéerna purpurknipprot och grönkulla liksom tibast, olvon och andra buskar. Den artrika växtligheten innebär att det är gott om fjärilar och andra insekter i området. På försommaren kan du få syn på makaonfjärilen som trivs i öppna, fuktiga marker. Fjärilens larver trivs i det bestånd av säfferot som finns inne i kalkbrottet. Bergväggarnas skrevor och hyllor är också perfekta boplatser för olika fåglar, till exempel korp.

Kalk till Mariefred

Kalkbrytningen i området har pågått sedan 1600-talet och fram till omkring 1945. Kalken användes bland annat för tillverkning av murbruk när Gripsholms slott och klostret i Mariefred byggdes. Lämningar efter mindre kalkbrott, gruvhål och högar med skrotsten finns också i andra delar av reservatet. Väster om Dammsjön går det dessutom att se spår efter en kolmila och kolarkoja.

Bord med bänkar och grillplats

På vägen till kalkbrottet finns en trevlig rastplats. Ta med dig egen ved eller kol om du vill grilla.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
 • samla in eller bortföra mineral
 • skada eller förstöra berghällar eller brottytor
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna lägerverksamhet
 • anordna tävlingar

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1984, utvidgat 2012
Areal: 21,6 hektar
Karaktär: kalkbrott, kalktallskog, granskog
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Kalkbro på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.