Sävö

Sävö lockar besökare året runt. På hösten kommer fritidsfiskarna med hopp om att fånga gädda och öring. På vintern snör fritidsfolket på sig långfärdsskridskorna och åker ut från Sävsundet. Under årets varmare månader lockar Sävös stränder. Vandringsstigarna som går runt ön är också välbesökta. Utmed Sörmlandsleden finns toaletter och grillplatser.

Öppet landskap

Böljande landskap på Sävö

Sävö ligger nära fastlandet och har innerskärgårdskaraktär. Ön är starkt kulturpåverkad och präglad av jordbruk- och betesdrift. Ön är måttligt kuperad och når som högst 18 meter över havet. Här finns två vandringsleder, Sörmlandsleden och Sävöleden. Båda är omkring tre kilometer långa. Sörmlandsleden tar dig genom hagmarker, skogsbeten och upp till fantastiska vyer från öns högsta punkt. Sävöleden ansluter till Sörmlandsleden och tar dig norrut och västerut på ön. Längs Sävöleden vandrar du hela tiden nära vattnet.

Klipphällar, branta berg, sänkor och skrevor finns framför allt på den västra sidan. Skogen består av gran och tall med alkärr på några ställen. Stränderna är omväxlande och ofta låglänta med strandängar.

Mest känd är Sävö för sina gamla lotsbostäder, som användes av lotsar från 1600-talet och fram till 1967 då lotsningen upphörde. Under andra världskriget fanns till exempel sju lotsar på ön. På öns sydöstra spets ligger ett litet museum som speglar lotsningens historia. De före detta lotsbostäderna används idag som vandrarhem och här bedrivs även lägerskola under terminerna.

Spår av ett historiskt landskap

På Sävö finns gott om rester av det gamla odlingslandskapet: åkrar, odlingsrösen och handgrävda diken. På ön finns också omkring 100 hamlade träd av lind, ask och ek. Några riktigt gamla ekar – omkring 300 år gamla – finns kvar i anslutning till den gamla lotsplatsen. De flesta ekarna planterades troligen då Sävö var en arrendegård under Tureholms säteri, under den tidsepok då eken ansågs symbolisera välstånd och framgång.

Betet bidrar till ett rikt växtliv

Trots att Sävö är en relativt liten ö är floran artrik och det finns ett stort antal vegetationstyper. Öns vegetation är präglad av betet och innehåller bland annat Adam och Eva, jungfrulin, vildlin, klätt och darrgräs.

Skulpturen Stella Maris

Utmed Sörmlandsleden på Sävö möter du skyddsmantelmadonnan Stella Maris. Hon står där för att skydda Östersjön.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar genom att borra, rista, spränga eller måla
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning e dyl eller liknande störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 • medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar
 • för längre tid än två dygn i följd för- ankra förankra båt vid samma strand
 • tälta längre tid än två dygn på samma plats
 • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet färdas med, parkera eller
 • ställa upp husvagn
 • landa med luftfarkost
 • färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter
 • släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada naturmiljön

Utan Länsstyrelsens tillstånd får du inte heller:

 • bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1987
Areal: 303,1 hektar
Karaktär: skärgårdslandskap, betesmark, äldre kulturlandskap
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Mer om Sävö

Mitt på Sävö ligger Sävö gård. På gården bor Sävös arrendatorer, Jan Linder och Karin Gustafsson, telefon 073-201 01 24.
De driver jordbruket på ön och har bland annat uthyrning av stugor.

Om Sävö på Sävögårds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I södra delen av Sävö finns ett vandrarhem.

Vandrarhemmets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyköpings kommun har naturskola på Sävö.

Naturskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Sävö på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.