Marvikarna och Krampan

Dalgången vid Marvikarna-Krampan är ett mycket omtyckt och välbesökt friluftsområde som lockar besökare året om. Här kan du vandra längs markerade stigar, grilla, bada eller åka skridskor på vintern. Spektakulära vyer väntar dig som besöker området. Vid sjöarna är dalgången på vissa ställen inte bredare än hundra meter och bergsbranterna stupar dramatiskt mot vattnet.

Klippa vid sjön

Naturreservatet lockar årligen stora mängder badare, kanotister och skridskoåkare. I dag ingår sjöarna som en del av en populär kanotled mellan. I reservatet finns flera rastplatser, eldstäder och torrdass.

 • Det är bara tillåtet att elda i iordningsställda eldplatser.
 • Det är bara tillåtet att tälta upp till två dygn inom ett begränsat område, se kartan nedan och reservatsskylten för mer information.

Spår från historien

Den som följer kanotleden genom reservatet använder samma resväg som bronsålderns resenärer gjorde för över 3 000 år sedan. Under bronsåldern och järnåldern var Marvikendalen en skyddad och välanvänd vattenled mellan Östersjön och Mälaren. Utmed dalgången finns det många spår efter de människor som levde och verkade här före oss, bland annat försvarsanläggningar och gravfält. Inom reservatet finns också lämningar från Krampans 1600-talsbruk.

Stig

Två reservat

Området består egentligen av två naturreservat, Krampan och Marvikarna. Det mest besöksvärda och populära reservatet är Krampan som bildades 1991. Marvikarna bildades 1974. Även om området inte är så tillgängliggjort är de värda ett besök. För besökare som är intresserade av fåglar, geologi, fornlämningar och flora finns till exempel mycket att se. I skogarna finns det gott om bär och svamp. Strövvänliga skogsvägar eller stigar finns i anslutning till både Svinsjöns och Körnstorps fritidshusområden.

Fiskrika vatten

Många olika fiskarter lever i sjöarna. Bland annat den sällsynta lilla botten­fisken nissöga som trivs i Marvikarnas klara och rena vatten. Om du vill fiska i Marvikarna behövs fiskekort, läs mer på www.akersfiske.se

Kvarnkärret

I den västra delen av området ligger Kvarnkärret, som längre tillbaka i tiden varit uppdämt och fungerat som vattenmagasin. Från kärret slingrar sig Kvarnbäcken i en vacker ravin för att senare mynna ut i Övre Marviken. I den nedre delen av bäckravinen växer stora frodiga bestånd av ormbunken strutbräken.

Ormbunke

Strutbräken.

Fågelskyddsområde

 • Klövberget och Falkberget stupar brant i den norra delen av reservatet. För att skydda känsliga fågelarter är det inte tillåtet att beträda bergen från 1 februari till 15 augusti.

Storlom,­ fiskgjuse och berguv är exempel på arter som har observerats i reservatet. Storlom är en karaktärsart i näringsfattiga sprickdalssjöar. Fågeln är en skicklig dykare som mest äter fisk. Storlommens ödsliga läte hörs ofta under vår- och sommarkvällar.

Floran i området

Betesdjur håller landskapet på kullarna öppet och gör att många solälskande växter trivs i området. Här kan du hitta gullviva, blåsuga och solvända. Och på sluttningarna växer värmekrävande växter som tulkört, getrams och blodnäva. Även björnbär och gräslök kan hittas här.

Variationsrik skog

Skogen inom reservatet är variationsrik. Här finns rena tallbestånd men även partier med ek och andra lövträd. På de branta bergssluttningarna vid Klövberget och Falkberget hittar du blandskog, hällmarker med tall men också frodigare partier med högvuxen granskog.

Tälta och grilla i reservatet

Tältning och eldning är bara tillåten på anvisade platser i reservatet. Kartan visar området öster om gården Krampan där du kan tälta, grilla och parkera.

Föreskrifter

I naturreservaten gäller särskilda regler för besökare.

Marvikarna

Det är förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • uppgräva växter eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket),
 • medvetet störa djurlivet (t ex genom klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande),
 • medföra hund som ej är kopplad,
 • tälta eller uppställa husvagn,
 • göra upp eld,
 • på ett för andra störande sätt utnyttja radio- apparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Marvikarna, delområde Krampan

Det är förbjudet att:

 • bortföra eller skada naturföremål eller ytbildning,
 • på för omgivningen (djur och människor) störande sätt använda instrument, radio, bandspelare e dyl,
 • göra upp eld, annat än på särskilt anvisad plats,
 • skada eller borttaga torra träd, vindfällen, stubbar, nedfallna grenar eller annan död ved,
 • skada eller borttaga levande träd, buskar, lavar, mossor eller andra växter,
 • störa eller skada djurlivet,
 • medföra husdjur som ej är kopplat eller förvarat i bur,
 • förtöja farkost mer än två dygn i följd inom reservatet,
 • tälta, ställa upp husvagn eller på annat sätt övernatta inom reservatet. Undantag gäller för särskilt anvisad och markerad plats och då under högst två dygn i följd,
 • rida på annat än därför upplåten väg,
 • framföra motordrivet fordon annat än på genomfartsvägen förbi Krampan samt på vägen in till särskilt anvisad och markerad parkeringsplats,
 • åka motorbåt, vattenskoter eller annat motordrivet vattensportredskap,
 • landa med luftfarkost,

Det är vidare förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

 • bedriva lägerverksamhet,
 • företa vetenskaplig eller annan undersökning som innefattar insamling av mineral, växter eller insekter eller djur av något slag,
 • idka försäljningsverksamhet eller annan verksamhet i kommersiellt syfte.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1974, utvidgat 1991
Areal: 213 hektar (Krampan 155 hektar, Marvikarna 58 hektar)
Karaktär: sprickdal, klarvattensjö etc.
Kommun: Gnesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000, fågelskyddsområde

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.