Gorsingeholm

Genom närheten till Strängnäs är Gorsingeholmsområdet ett populärt utflyktsmål. Naturreservatet är uppdelat i två delområden och fint att besöka året om. Särskilt vackert är det om våren när blomsterprakten visar sig i ekbackarna.

Ekar

Ekhagen, den norra delen av naturreservatet.

Sällsynta fåglar i norra delen

Den norra delen av området kallas för Ekhagen eller Floras kulle och ligger vackert vid Mälaren.

Ädellövskogen, ekhagen och de anslutande sankmarkerna är hemvist för en rad sällsynta fåglar. Under reservatsbesöket kan du få se bland annat gräshoppssångare, snatterand, näktergal, trastsångare, rosenfink, mindre strandpipare och stenknäck.

Här går kor på bete bland gamla, vidkroniga ekar. Det finns intressanta arter som läderbagge, saffransticka och ekspik. I områdets sydvästra del finns ett gravröse från bronsåldern (1500–500 f kr).

Tre kullar med fin vårflora

I den södra delen av reservatet, Gorsingeholmskullarna, blir spåren från inlandsisens avsmältning tydlig. De tre kullarna ligger nära varandra och kullarnas längd (200–300 meter) stämmer väl överens med den hastighet isen hade då den drog sig tillbaka. En markerad vandringsled går upp och ner längs de trädbevuxna kullarna. Härifrån får du en fin utsikt över landskapet. Genom att omväxlande gå på vandringsleden och den slingrande grusvägen nedanför kullarna får du en fin promenad.

På kullarna växer mycket gamla och ihåliga ekar och andra ädellövträd. Vårfloran är mycket rik och känd ända sedan 1700-talet. Här finns till exempel vitsippor, nunneört, dvärgvårlök, lundbräsma, gulsippa, tandrot och lungört.

Blåsippor

Blåsipporna blommar i april.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • gräva upp eller plocka blommor eller skada träd och buskar
  • medvetet störa djurlivet t ex genom närgången fotografering av fågelbo eller motsvarande eller genom att klättra i boträd eller insamla insekter
  • tälta
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon på annat än därför upplåtna vägar och parkeringsplatser
  • medföra lös hund eller annat husdjur som ej är kopplat
  • skada eller bortföra föremål

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 1967
Areal: 20,1 hektar
Karaktär: Hagmark, grusås
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Strängnäs
kommun/Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Gorsingeholm i Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.