Sundsudde

Sundsudde är en liten barrskog som ligger söder om Halla, mellan Hallbosjön och Yngaren. Under våren kan du om du har tur stöta på den vackra och ovanliga svampen bombmurkla i reservatet.

Närbild på svampen

Svampen bombmurkla finns i Sundsudde.

I området rör du dig på egen hand. Det finns inte några markerade stigar och du behöver kunna orientera i området själv. Naturvärdena i skogen ger möjlighet att upptäcka och studera olika arter.

Området består av naturskogsartad granskog där träden börjar komma upp i en ålder strax över 100 år. Mängden död ved är relativt sparsam bortsett från i sydöstra delen där enstaka yngre granar dött successivt under flera års tid. På sikt kommer den döda veden öka på grund av att träden dör naturligt och detta kommer ge förutsättningar för fler vedsvampar i området.

I området finns det bland annat ett större bestånd av den rödlistade och fridlysta svampen bombmurkla. Andra arter du kan träffa på är orkidén knärot och den lilla mossan grön sköldmossa.

Granskog

Föreskrifter

I området gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- ochblomplockning för eget behov är dock tillåtet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna lägerverksamhet,
  • anordna tävlingar.

Serviceinformation

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Fakta

Skyddsår: 2021
Areal: 15 hektar
Karaktär: Barrskog
Kommun: Nyköping
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsform: naturreservat

Beslut

Beslutet är överklagat. Under tiden överklagan behandlas gäller ändå föreskrifterna riktade till allmänheten som finns i den grå rutan på denna sida.

Beslut och skötselplan för Sundsudde Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.