Hökesån

Hökesån är ett naturreservat i Habo tätort där du under hösten kan uppleva Vätterns öringar leka. Här finns också vackra kulturhistoriska byggnader att beskåda.

Hökesån är ett naturreservat i Habo tätort där du under hösten kan uppleva Vätterns öringar leka. Här finns också vackra kulturhistoriska byggnader att uppleva.
Vattendraget sträcker sig från Hökessjön, ner förbi Habo kyrka och vidare genom Habo tätort för att så småningom mynna ut i Vättern, en sträcka på nästan 18 kilometer. Ån är reglerad vid utloppet av Hökessjön. Naturreservatet innefattar den del av Hökesån som rinner genom Habo samhälle. Dess högsta punkt ligger 200 meter över havet och med en total höjdskillnad på strax över 100 meter utgörs ån i huvudsak utav strömmande vatten.

Syfte

Naturreservatet Hökesån bildades för att:

 • bevara och stärka biologisk mångfald knuten till strömmande vattendrag med fria vandringsvägar och lämpliga habitat för öring och andra vattenlevande organismer,
 • bevara och nyskapa en varierad lövskog med dess biologiska mångfald och funktion som en ekologiskt funktionell kantzon mot vattendraget,
 • tillgängliggöra ett tätortsnära naturområde och ge möjlighet för friluftsliv och pedagogisk verksamhet.

Växt- och djurliv

Det som är mest utmärkande med Hökesån är det rika fisklivet. Under våren leker harr och på hösten är det Vätterns stora öringar som leker i de mest strömmande partierna. Även bergsimpa, flodnejonöga och signalkräfta finns i vattendraget. Botten består av sand och bitvis av större stenar och block. Insektslivet i vattnet är särskilt värdefullt, bland annat har den sällsynta och rödlistade nattsländan Crunoecia irrorata noterats. Vegetationen är sparsam och består främst av enstaka övervattensväxter samt mossor, däribland bladlevermossa och dunmossa.

Skogen kring Hökesån utgörs av örtrik lövskog med inslag av ädellövträd och enstaka gamla, grova träd. Vanligt förekommande trädslag är al, björk, ask, lönn, sälg, gran och tall. Närmast vattendraget finns det gott om al som har bildat socklar i och med de skiftande vattenstånden. Bland busksorterna hittar man hägg, hassel samt ung ask och rönn. Tillgången på död ved av både löv- och barrträd är god. Skogsstyrelsen har i sin nyckelbiotopsinventering pekat ut ett större och två mindre områden inom naturreservatet som nyckelbiotoper. Dess naturvärden är framförallt kopplade till miljöer med hög och jämn luftfuktighet, översilad mark, död ved, block med lodytor samt grova ädellövträd.

Den djupa dalgången kring Hökesån skapar en skuggig miljö med en hög luftfuktighet. Några arter som gynnas av denna typ av miljö och har noterats i området är rutlungmossa, bågpraktmossa och grynig filtlav. Områdets rörliga markvatten och bitvis källpåverkade ytor har resultat i en rik markflora med arter som till exempel strutbräken, kärrfibbla, skärmstarr och gullpudra. Fågelarter som forsärla och strömstare trivs i området och även de rödlistade arterna mindre hackspett och kungsfiskare har noterats.

Skogen kring Hökesån utgörs av örtrik lövskog med inslag av ädellövträd och enstaka gamla, grova träd. Foto: Johan Rova

Historiska spår

Det är troligen under medeltiden som nuvarande Habo kommun på allvar koloniseras. Under lång tid utgjorde fisket i Hökesån en viktig inkomstkälla för många människor och framförallt var det vätteröring som fångades då de under hösten vandrade uppströms Hökesån för att leka.

De äldsta skriftliga uppgifterna om fiske i Hökesån är daterade till år 1322 och utgörs av ett bytesdokument från kung Magnus Eriksson; piscaria in Sutro (fisket i Suttran). Häradsekonomiska kartan från 1877-82 visar att stora delar av området kring Hökesån på denna tid var beklätt med lövskog eller lövblandad barrskog.

Utvinning av vattenkraft från Hökesån har haft en avgörande betydelse för den industriella utvecklingen i Habo. Ett exempel på detta är Laggaredammen som byggdes år 1897 och som försåg Habo laggkärlsfabrik med vattenkraft (RAÄ-nummer: Habo 351). Dammvallen var tre meter hög och bestod av granitblock.

Laggkärlsfabriken avvecklades i början av 1960-talet och själva dammen revs år 2005, i syfte att återskapa fria vandringsvägar och det strömmande vatten som behövs för att vätteröring och annan fisk ska kunna nå sina ursprungliga lek- och uppväxtområden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet Hökesån gäller inte Allemansrätten fullt ut. Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar
  gräva upp växter
 • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2015
Storlek: 27 hektar
Ägare: Enskilda, Habo kommun och staten
Läge: Centralt i Habo
Kommun: Habo
Förvaltare: Habo kommun
Anordningar: Informationsskyltar, rastplats, eldplats och markerad stig

Hitta hit

Kontakt