Kittelfältet

Kittelfältet vid Alsterstjärnarna är ett område som är perforerat av dödisgropar.

Den turkosfärgade Sundstjärn kantad av tallskog. Foto: Mikael Solebris.

Den turkosfärgade Sundstjärn kantad av tallskog. Foto Mikael Solebris.

Groparna är kraterliknande fördjupningar efter isberg som legat inbäddade i sanden. Ordet ”dödis” kommer av att isberget fastnat i bottnen och inte kan röra sig, till skillnad mot inlandsisen som hela tiden rörde sig som en stor massa och därför kallas ”levande is”. De största och djupaste groparna har små sjöar. Sundstjärn har turkosfärgat vatten beroende på förekomsten av ett växtplankton i vattnet. Kring Alsterstjärnarna och västerut mot Sundstjärnen växer äldre tallskog.

Reservatet bildades för att bevara Kittelfältets ytformer. Syftet är även att bevara skogsbestånden intakta på grund av deras pedagogiska betydelse för förståelsen av naturföreteelsen. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

Växtligheten domineras av renlavar, ljung och kråkris. I tjärnarna växer notblomster och på torvmarkerna kan man se skvattram och dvärgbjörk. Matt- och plattlummer påträffas sparsamt i området, liksom det sällsynta halvgräset plattstarr.

Fågelfaunan hyser bland annat trädlärka, nattskärra, trädpiplärka och taltrast. Ibland kan smålom och storlom göra korta besök i tjärnarna. Knipa med ungar kan man se i de större tjärnarna.

Brand är en naturlig störning i det här området och för att gynna den biologiska mångfalden brändes 2015 cirka 9 hektar och den 20 maj 2020 ca 4 hektar i Kittelfältet, Filipstads kommun. Bränningen genomfördes inom projektet LIFE Taiga. Du kan läsa mer om bränningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anordningar

I reservatet finns flera leder och ett skärmskydd. Brattforsleden passerar reservatet. Vid den södra p-platsen finns en informationsanläggning, som är mer omfattande än övriga informationsplatser.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • framföra bil eller annat motorfordon annat än på upplåtna vägar,
  • framföra terrängfordon eller båt,
  • göra upp öppen eld annat än på plats som särskilt iordningsställts och anvisats,
  • skada vegetationen, t.ex. genom att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och dessutom att plocka växter, mossor, lavar, vedsvampar eller alger,
  • störa djurlivet, t.ex. genom att uppehålla sig vid bo eller släppa lös hund eller annat husdjur,
  • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon eller liknande,
  • tälta,
  • ställa upp husvagn.

Vetenskapliga undersökningar av områdets naturförhållanden skall utföras i samråd med reservatsförvaltaren.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1984

Storlek: 81 hektar, därav landarea 72 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län