Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klämmeshöjden

Naturreservatet bildades för att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer såsom områdets artrika naturskogar med dess ekosystem och biologiska mångfald.

Vy över skogsslänt.

Landskapet vid Klämmeshöjden bjuder på vackra vyer. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Större delen av skogsområdet utgörs av gran i sänkorna i och magrare tallskog, ofta med inslag av hällar, på höjderna. I västra delen finns hyperit i berggrunden vilket har gett en örtrik flora och värdefull marksvampflora. Östra delen av reservatet består av våtmark med mycket höga värden i synnerhet höga fågelvärden.

Djur och växter

Området har ett stort botaniskt värde då det hyser ett antal rödlistade kryptogamer (t ex lavar, mossor och svampar) vars biotopkrav återfinns i naturskogar med stort inslag av död ved. Det finns till exempel stora värden knutna till kalkbarrskogen på och vid Klämmeshöjden där den hotade svampen bombmurkla växer. Arter som fyrflikig jordstjärna, vedtrappmossa, grön sköldmossa, violettgrå tagellav, brunpudrad nållav, skrovellav och dvärgbägarlav är andra exempel på rödlistade arter som hittats i området, flera av dessa arter är knutna till olika slags död ved.

Klämmeshöjden har även ett stort zoologiskt värde genom gammelskogens speciella förutsättningar som livsmiljö för fågelfauna och vedlevande insekter. Här finns den rödlistade tretåiga hackspetten och skogshönsen tjäder och järpe. Förutom nämnda rödlistade arter förekommer ett stort antal så kallade signalarter, det vill säga arter vars förekomst indikerar höga skogliga naturvärden. Några av dessa signalarter är den vedlevande skalbaggen bronshjon, kärlväxterna spindelblomster och ögonpyrola, svamparna kötticka och tickmussling, lavarna gammelgranlav och skuggblåslav samt mossorna stubbspretmossa och kantvitmossa.

Bombmurkla.

Den hotade svampen bombmurkla växer i kalkbarrskogen på och vid Klämmeshöjden. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 94,2 hektar

Markägare: Privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss