Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Flatsmossen

Området rymmer allt från kalkpåverkade kärr med rik flora till vida näringsfattiga mossar.

Norra leden.

Stig genom granskog. Foto Björn Nilsson.

Reservatet består av ett våtmarkskomplex som främst omfattar Flatmossarna, Sätermossarna, Dyvelmossen och Sågemossen. Dessutom ingår lite skog och sjö. I nordost är området kuperat, medan det i övrigt är mer flackt med sänkor och långa sluttningar.

Att mossarna till större delen är högmossar kan man få en aning om när man vandrar stigen tvärs igenom reservat, där fastmarken utmed stigen ligger betydligt lägre än de omgivande mossarna. Området har stark vildmarksprägel och höga naturvärden. Dessa är främst kopplade till den orörda myrmarken, men på vissa av fastmarksholmarna finns naturskog.

Dyvelmossen med sina djupa, mörka gölar ute på mosseplanet visar att den tillhör typen gölmossar, som annars har en mera östlig utbredning i landet.

Själva Flatsmossarnas östra del ligger i en trång svacka utmed Långemyråsarna. Här har myren bildat ett så kallat strängflarkkärr - en myrtyp som är vanlig på stora norrlandsmyrar, men är sällsynt söderut.

Reservatet bildades för att bevara ett mångformigt myrkomplex intakt. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000 och har skyddats bland annat med stöd av EU:s naturvårdsfond LIFE.

Djur och växter

Vegetationen på mossen präglas av arter som klarar mycket näringsfattiga förhållanden, såsom dvärgbjörk, ljung och pors. Här finns också alla våra tre arter sileshår som fångar insekter som näringstillskott. I gölvattnet gör de båda vattenväxterna dybläddra och vattenbläddra samma sak. Strängflarkkärrens vegetation är rikare. Här finns bland andra orkidéerna: myggblomster, korallrot och rika bestånd av ängsnycklar. På sina ställen syns utfällningar av mineralet järnockra över vegetationen. Med lite tur kan man finna den vackra gula parasollmossan som växer på älgspillning.

Trana, grönbena, skogssnäppa, gluttsnäppa, orre och enkelbeckasin är fågelarter som man stöter på vid besöken. I skogsområdena finns också tjäder, större- och mindre hackspett samt tretåig hackspett. Bland rovfåglarna har ormvråk, sparv- och duvhök samt tornfalk noterats.

Fisksamhället i Sjön Stora Flat utgörs av abborre, mört och löja.

Kultur

Inom reservatsområdet finns längs östra strandlinjen fyra stenåldersboplatser där såväl redskap som avslag från tillverkning av redskap av flinta eller kvarts påträffats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning,
 • göra upp eld,
 • skada eller ta bort träd eller buskar,
 • plocka eller gräva upp växter. Detta gäller även mossor, lavar och vedsvampar,
 • fånga djur eller på annat sätt störa djurlivet,
 • medföra hund som ej är kopplad,
 • tälta,
 • ställa upp gömsle eller liknande,
 • framföra motordrivet fordon,
 • anordna orienteringstävling eller liknande som kan medföra risk för slitage på mark eller vegetation.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 228 hektar

Markägare: Bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Årjängs kommun, cirka 5 kilometer sydost om Östervallskogs kyrka. Ta E18 från Årjäng mot Töcksfors. Tre kilometer efter Holmedal, ta av norrut på väg 177 mot Vännacka. Efter cirka 3 kilometer tar man vänster i korsningen och kör 12 kilometer mot Norra Ivarsbyn. Parkering finns cirka 1,5 kilometer efter Lilla Kroktjärn.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss