Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skavåsen

Skogen har i princip stått orörd sedan senaste branden 1868.

Grov gammal låga (liggande dött träd) med spår av tidigare brand.

Gammal låga med brandspår. Foto Torkel Brelin.

Området utgörs till stor del av gammal brandpåverkad barrskog. Det stora antalet grova och 200-300-åriga tallar tyder på att området inte påverkats i större omfattning av skogsavverkningar.

Reservatet bildades för att bevara områdets naturskogsartade gamla barrskog, gynna förekomst av gamla tallar och solexponerad död tallved samt skapa lämpliga livsmiljöer för vedlevande skalbaggsarter.

Tallstam där fågel byggt bo i hålighet. I boet syns små fågelägg.

Trädstam med fågelbo. Foto Torkel Brelin.

Djur och växter

Reservatet hyser en värdefull kryptogamflora med rödlistade arter som norsk näverlav, violettgrå tagellav, brunpudrad nållav och dvärgbägarlav. Även fågellivet är rikt med arter som slaguggla, tretåig hackspett och videsparv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 20 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss