Svarthavet

Här finns barrnaturskog med en mångfald av spännande miljöer och arter. En rundslinga tar dig förbi rasbranter, ner till både tjärn och sjö, genom skog där man kan se spår av tidigare kolning och upp på en höjd med fin utsikt.

I rasbranten har växter svårt att etablera sig.

Ett tjärn. Foto: Gunnar Lagerkvist

Reservatet är ett småkuperat och grandominerat skogsområde, med dalgångar som löper fram i nordostlig/sydvästlig riktning. Däremellan sticker mindre oftast tallbevuxna bergknallar upp. I dalgångarna finns det bäckar, våtmarker och sumpskogar.

Reservatet har bildats med syfte att skydda områdets barrnaturskog och dess sumpskogar, örtrika bäckdråg och artrika bergbranter. Syftet är också att bevara den mångfald av arter som finns i området samt tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Inne i sumpskogen finns en göl med öppet vatten.

Skog med död ved. Foto: Gunnar Lagerkvist

Djur och växter


Inom reservatet har man hittat 16 hotade arter och 52 arter som signalerar höga naturvärden. En av de hotade arterna är den tretåiga hackspetten. Många av arterna finns på döda träd, i sluttningar, på våta marker och på klippor. I delar av området finns basiska mineraler i berggrunden som gynnar flera ovanliga arter. Brödtaggsvamp är en art som är hotad, men som finns i reservatet. Det finns även andra ovanliga svampar i området, men också en hel del vanliga matsvampar och dem får du gärna plocka.

På hösten finns gott om svamp i skogen.

Kantarell. Foto: Anita Andersson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor eller fjärilar,
 • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
 • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • framföra fordon, elda annat än på anvisad plats,
 • medföra ej kopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 88 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Arvika kommun, cirka 1 kilometer norr om Glava glasbruk. Naturreservatet gränsar i väster till naturreservatet Glaskogen. Vägbeskrivning från Arvika: Kör väster på väg 172 till macken i Sulvik. Sväng vänster och fortsätt 17 kilometer till Glava. Vid Glava sväng höger mot Glava Glasbruk. Fortsätt förbi Glava Glasbruk i ytterligare 850 meter. Parkeringen ligger på vänster sida av vägen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss