Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Branäsberget

Naturreservat med milsvid utsikt över Klarälvsdalen. I Branäsbergets brant kan man hitta den hotade arten långskägg.

Vinterbild.

Snötäckta granar i Branäsbergets brant. Foto Fredrik Wilde.

Naturreservatet Branäsberget bildades för att möjliggöra såväl bevarande av värdefull natur som fortsatt expansion av skidanläggningen.

Naturreservatet är beläget i en brant sluttning mellan Branäsbergets topp och Klarälven. Gammal grandominerad skog utgör huvudparten av reservatet, men mindre områden med magrare talldominerade marker förekommer, såväl som yngre skogsbestånd med ett större inslag av lövträd.

Långskäggslav draperad i gran.

Långskägg. Foto Fredrik Wilde.

Djur och växter

Reservatet ska också skydda de rödlistade arter som finns i området. En av dessa är laven långskägg, Usnea longissima, som har en ovanligt stor förekomst i reservatet. Lokalen bedöms hysa den största populationen av långskägg i Syd- och Mellansverige. Arten är starkt knuten till s.k. brandrefugiala (områden som brukar klara sig undan brand) öppna granskogar. Arten finns idag bara kvar i skogar som aldrig blivit kalavverkade.

Skogens slutenhet och sluttningen mot nordost är viktig för mikroklimatet, som är av avgörande betydelse för den speciella flora som förekommer i området. Genom reservatet bevaras också gammal grandominerad naturskog med grovbarkiga träd, döende och döda träd och död ved.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),
  • elda.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 29 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, cirka 2,6 kilometer nordväst om Dalby. Följ E45 mot väg 62. Följ väg 62 mot Gondolvägen. Parkera på skidanläggningens parkering. Nordvärmlandsleden går genom reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss