Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nedre Lustnäs

Nedre Lustnäs ligger på ön Pannkakan som avgränsas av Klarälven och sjön Lusten. Trakten är viktig för lövskog och arter som är beroende av denna. Björk och gråal är de vanligaste träden i reservatet och det finns gott om död ved, vilket är en förutsättning för en rik mångfald av insekter och fåglar.

En höstbild där man ser träd som tappat sina löv. Solen skiner på stammarna och man kan se att en del träd är gamla eftersom de har skadade stammar och det växer tickor på dem. Till vänster anas ett vattendrag. Foto Jan Rees.

Gråalskog på strandvall.

Reservatsområdet utgörs av lövskogar på fuktig till frisk mark, delvis på gamla älvvallar där periodvis vattenfyllda sänkor skapar luckor i skogen och tillåter solens värmande strålar att nå marken.

I den södra delen samt längs stränderna är gråalen det dominerande trädslaget och mängden död ved är tack vare självgallring mycket stor. I de torrare delarna domineras skogen av björk av imponerande dimensioner och i ett yngre skikt finns gråal, sälg, asp, gran och hägg med begynnande självgallring.

Nära en gårdslämning i norra delen växer enstaka äldre och rikligt med yngre ädellövträd i form av lönn och ask. Mindre områden närmast vattnet består av videsnår. Området utgör del av en lövskogsrik trakt med höga värden för rödlistade hackspettar.

Området går bara att nå med båt så därför finns inga anordningar för besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra fordon,
  • tippa eller anordna upplag.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

  • Bildat: 2023
  • Storlek: Cirka 30 hektar
  • Markägare: Staten och privat
  • Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Forshaga kommun, cirka 4 kilometer öster om Deje. För närvarande får man ta sig över Klarälven med båt eller liknande. Observera att det är förbjudet att beträda den närliggande järnvägsbron.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss