Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sjögaråsen

Naturreservatet Sjögaråsen består av gamla talldominerade naturskogar med inslag av odikade våtmarker.

Sjögaråsen gränsar i sydväst mot naturreservatet Fänstjärnsskogen och reservaten bildar ett sammanhängande område med gamla skogsbestånd.

Skogen i Sjögaråsen har brandhistorik och här finns gamla träd med brandljud samt gott om stubbar och lågor med kolad ved. Skogen har ett högt inslag av lövträden asp och sälg.

I öster sluttar området brant ner mot Sörsjön. I sluttningen ner mot sjön finns ett område med cirka 140 år gammal och ogallrad så kallad ”stavatallskog” som sannolikt är självföryngrad och utan påverkan av skogsbruk efter senaste branden i området.

Mitt genom området går en skogsbilväg. I anslutning till den finns en befintlig liten parkeringsficka med utrymme för cirka två fordon. Över myrmarken i områdets västra del går en markerad skoterled i nord-sydlig riktning.

Djur och växter

De gamla naturskogsartade skogsbestånden med ingen eller begränsad påverkan av sentida skogsbruksåtgärder gör att det I skogarna finns strukturer som överståndare, död ved och åldersvariation. De här strukturerna utgör grunden för områdets förekomst av rödlistade arter och signalarter som t ex raggbock, slaguggla, tretåig hackspett, lunglav, skorpgelélav, talltagel, dvärgbägarlav, broktagel och vedtrappmossa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • anordna upplag,
  • uppföra byggnad eller anläggning.  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 84 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss