Gullrosas berg

Reservatet är starkt kuperat och åsryggarna gör vandringen i området arbetsam, men ger också lön för mödan genom sina vyer.

Genom den glesa tallskogen ser man ut över dalgången och nästa höjd.

Utsikt från Gullrosas berg. Foto: Anita Andersson

Hela området är kuperat och består av nord-sydligt orienterade sprickdalar med mellanliggande tallbevuxna höjdryggar. Östra och västra gränserna ligger på 180 m.ö.h., medan högsta åsen når upp till 250 m.ö.h.

Tallskogspartierna är tvåskiktade och relativt välskötta, med glest förekommande klenare lågor (liggande döda träd) och spridda brända stubbar. I sprickdalarna finns ställvis grovstammig granskog, björk- eller klibbalkärr eller små öppna myrar, beroende på lokala fuktighetsförhållanden. Granskogen har i vissa sprickdalar börjat utveckla naturskogskaraktär med förekomst av hotade arter. Ett stort antal lodytor finns också i sprickdalarna med rik kryptogamvegetation (lavar, mossor och svampar). Till exempel har på en lodyta noterats nordisk klipptuss. I sluttningar och branter förekommer ett betydande lövinslag av främst asp och björk. Lövträden förekommer i alla livsformer; unga telningar, grova eller senvuxna vuxna träd, döende träd, stående torrträd med bohål och lågor i olika stadier av nedbrytning. Den stora lövförekomsten, med en rik flora av lavar, mossor och vedsvampar, kan tolkas som ett sent successionsstadium efter brand som förlängts av skogsbete ända in på 1960-talet.

Reservatet bildades för att bevara ett variationsrikt sprickdalslandskap med lövrik vegetation, tallhällmarker, granskogar av hög bonitet och skilda slag av våtmarker. Syftet är även att bevara livsmiljöer för tjäder, järpe och mossan nordisk klipptuss samt att bevara sällsynta arter.

Mellan de långsträckta stenåsarna bildas små sänkor med blåbärsris och där finns även fäste för större träd.

Åsryggar. Foto Anita Andersson.

Djur och växter

Hittills har elva hotade arter observerats i området. De flesta av reservatets skyddsvärda arter är knutna till gamla lövträd, såsom gräddticka och läderlappslav, andra är knutna till tallved som t.ex. dvärgbägarlav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved t.ex. liggande eller
  • stående torrträd och torra grenar,
  • framföra fordon.


Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 53 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Eda kommun, en kilometer sydost om Skillingsfors. Från riksväg 61 mellan Arvika och Charlottenberg, cirka 4 kilometer söder om Charlottenberg, sväng västerut mot Köla. Framme i Köla tar du höger i T-korsningen mot Skillingsfors. Följ den slingrande landsvägen cirka 12 kilometer och var vaksam när du kör genom sågverket Hilmer Andersson AB. Efter de 12 kilometrarna ser du Öretjärnet på höger sida om vägen. Reservatets parkering med information om reservatet ligger inom reservatsområdet, på höger sida om vägen 300 meter efter tjärnet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss