Högbergsfältet

De djupa gruvhålen, spåren av byggnader, anläggningar och gamla odlingslotter, de grova tallarna med kulturspår, de öppna odlingsmarkerna ner mot sjön, den artrika floran och faunan, den vackra utsikten från Högberget och det inbjudande vattnet i Yngen gör Högbergsfältet till ett attraktivt utflyktsmål.

OBS! Gruvan Tilas stoll är avstängd på grund av ombyggnad av ingången till gruvan. Arbetet beräknas pågå under vecka 20-21.

Vy över blommande slåtteräng med klockstapeln och en skymt av sjön Yngen.

Högst upp på kullen i slåtterängen finns klockstapeln och en fin rastplats. Foto: Lennart Landenmark

Reservatet bildades för att bevara gruv- och odlingslandskapet med dess välbevarade och rika kulturhistoriska bakgrund, natursköna och variationsrika naturområden med sin artrika flora och fauna.

Djur och växter

Idag hävdas marken med årligt bete samt inom lämpliga ytor av maskinslåtter. Den återupptagna hävden har inneburit att markerna åter börjar uppvisa en artrik och hävdgynnad flora med arter som brunklöver, gökärt, smörboll, kattfot, svartkämpar, rödkämpar och ängsskallra.

Den kalkhaltiga berggrunden ger en artrik flora med bland annat flera orkidéarter. En av de vackraste orkidéerna, purpurknipprot, växer som ”ogräs” på vägrenar och banvallar. På rena kalkstensytor kan man hitta den sällsynta lilla ormbunken murruta. I reservatets södra del finns stora ängsytor med kalkgynnad flora.

Ett 30-tal betande Värmlandsfår på ängen vid Yngen.

Får eller andra betande djur hjälper till att hålla markerna öppna. Foto: Jenny Olsson

Kultur

Området, som är ett gammalt gruvfält, lämnades åt sitt öde efter gruvdriftens nedläggning 1906. De många gruvhålen vittnar om brytningen av järnmalm och en del mer sällsynta mineraler. En spännande upplevelse är att gå in i Tilas Stoll, en horisontell gruvgång. Besökare uppmanas att inte gå utanför rampen inne i gruvan på grund av säkerhetsskäl.

Den största delen av gruvorna finns i reservatets nordöstra del, vid Högberget. Härifrån är också utsikten över sjön Yngen bäst. Överallt finns ruiner och husgrunder från gruvdriften och det finns också spår av enkla bostäder i form av så kallade ”jordkulor”. Dessa boningar låg till större delen ingrävda i sluttningar och hade alltså minst tre väggar och golv av jord. De odrägliga förhållandena i gruvområdet ledde till att landets första gruvstrejk stod här år 1869.

Anordningar

Högbergsfältet är ett populärt besöksmål med flera spännande målpunkter besöka. Det finns ett stort antal rastplatser utmed Yngens strand och några inne i de skogliga delarna. Vandringslederna är till stor del breda med bra underlag. De tar besökarna genom olika miljöer av betesmarker, slåtterängar, förbi gruvor och in i skogen. I de nordligare delarna är terrängen ganska kuperad och inte lika lättframkomlig.

Det finns ett torrdass vid den norra parkeringen.

Parkeringsmöjligheterna är begränsade, vilket kan märkas under vackra dagar.

Rastplats i skoglig miljö med utsikt över Yngen.

Rastplats vid det som kallas Vargkullen, i naturreservatets nordligaste del. Har har man en fin utsikt över Yngen. Foto: Jenny Olsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • göra upp eld annat än på anvisad och särskilt iordningställd plats,
 • parkera annat än på anvisade platser,
 • ställa upp husvagn annat än för tillfälligt dagsbesök på anvisad plats,
 • tälta mer än ett dygn i sträck,
 • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller trädsvampar,
 • föra bort större sten eller block från varphögar och dylikt,
 • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1979

Storlek: 61 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Filipstads kommun, cirka 6 kilometer nordost om Filipstad. Kör Riksväg 63 från Filipstad mot Ludvika. Efter Persberg finns skylt som visar in till reservatet. Man kan också nå reservat via väg genom Persbergs samhälle, men den vägen är inte skyltad.

Kontakt