Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kesebotten

Det rika inslaget av grova lövträd och död ved gör att området hyser ett stort antal arter som annars är hårt trängda i dagens skogslandskap.

Skogstjärn.

Utsikt mot tjärn. Foto Jenny Sander.

Varje gammelskog bär prägel av sin historia. I naturreservatet Kesebotten är det framförallt elden och människan som påverkat skogen. Området utgörs till del av gammal barrskog med ganska liten påverkan av modernt skogsbruk, men med tydliga spår av ett flertal äldre bränder. Delar av Kesebotten har dock varit föremål för mer eller mindre omfattande skogsbruksåtgärder. Dessa delar ska restaureras till mer naturskogslika för hållanden. Det innebär att förrådet av död ved i alla former skall ökas, liksom andelen gamla och grova träd samt att en utveckling mot skiktade och olikåldriga bestånd med luckor i krontaket skall gynnas.

Reservatet bildades för att bevara områdets naturskogskvaliteter och ett flertal hotade arter. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000. EU:s Life-Nature-fond har delfinansierat information och skydd av detta Natura 2000-område. Inom området finns även lämningar efter gamla sätrar.

Vägbeskrivning

Lämplig vägbeskrivning saknas. Innan ny vägbeskrivning är klar sök gärna på http://www.hitta.se/Route.aspx Skriv ”naturreservat Kesebotten” i fältet ”Vart ska du?”. Tryck på knappen "Hitta dit" så följer en vägbeskrivning med karta. Från bommen är det ca 3 kilometer till reservatet.

OBS! Bommen nere vid "stora vägen" är stängd året om. Åk inte in om bommen står öppen eftersom den kan vara låst när du ska åka ut.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
 • medföra hund eller katt som inte hålls kopplad,
 • framföra fordon eller rida,
 • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller landsnäckor,
 • bryta kvistar eller grenar, skada eller ta bort träd eller buskar, inklusive död ved som torrträd eller torrgrenar,
 • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • göra upp eld,
 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
 • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • organiserat nyttja området (turism, undervisning mm),
 • utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1998

Storlek: 192 hektar

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss