Nordmarksmyrarna

Här ligger ett av Värmlands största rikkärr i ett myrområde som klassats till högsta värdeklass.

Mosse kantad av småväxta tallar.

Björnmossen. Foto Laura Hedberg.

Nordmarksmyrarna är ett komplex av mossar, sumpskogar och olika typer av kärr. Området är lämpligt för friluftsliv under alla årstider, till exempel med möjlighet för sportfiske i Nordmarksälven som flyter igenom reservatets norra delar.

I samband med Värmlands länsomfattande myrinventering i slutet av 1970-talet uppmärksammades Nordmarksmyrarnas naturvärden och klassades då, liksom i dag, till högsta värdeklass. De höga naturvärdena grundar sig på områdets mångformighet, representativitet, orördhet och dess välutvecklade rikkärrsvegetation.

Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden, de värdefulla naturmiljöerna och områdets orörda karaktär. Syftet ska uppnås genom att de olika naturmiljöerna i huvudsak utvecklas fritt. De åtgärder som planeras är bränning, röjning och igenläggning av diken. Dessutom ska reservatet tillgängliggöras för friluftslivet samtidigt som det ska hållas fritt från exploatering och från negativ påverkan på hydrologin.

Djur och växter

Rikkärren är bland de största kända i Värmlands län och hyser en artrik flora både vad gäller mossor och kärlväxter. Här finns, för Värmland, ovanliga arter som exempelvis tagelstarr, ängsstarr, maskgulmossa och käppkrokmossa. Utöver naturvärdena som kopplar till områdets våtmarker finns här även skogsklädda myrholmar och mindre partier med naturskogsartad barrskog. Även Nordmarksälven har höga värden med bland annat flodpärlmussla.

Kultur

Nordmark är landets näst mineralrikaste område, vilket har bidragit till att tidigare gruvaktivitet starkt präglar trakten. Större delen av Nordmarksmyrarna bär spår från tiden då gruvorna i området var i drift och då framförallt utvann järnmalm. Idag ser man spåren från gruvorna främst genom vattenfyllda gruvhål och slagghögar i reservatets södra del.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in eller skada ryggradslösa djur,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • framföra fordon,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området
    samt regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 252 ha

Markägare: Enskild och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss