Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Päggonätto

Naturreservatet Päggonätto är beläget allra längst norrut i Värmland, intill riksgränsen mot Norge. Det mer än 600 hektar stora området har tydlig vildmarksprägel med vidsträckta myrar och relativt orörda naturskogar.

Peggonätto, naturreservat i Värmland.

Från naturreservatet kan du se en vid utsikt över sluttande myrar med blånande berg i fjärran. Reservatet får sin karaktär av den höjdrygg som löper genom området och som leder till stora nivåskillnader med toppar och flacka dalar.

Reservatet bildades 2019 för att bevara områdets mosaik av myrar och äldre barrskog och även för att bibehålla områdets orörda karaktär.

Djur och växter

Myrområdet har rik flora, med bland annat arter som ängsnycklar och brudborste. Myrkomplexet är även av zoologiskt intresse med en skyddsvärd fågelfauna där arter som grönbena och ljungpipare håller till. På och ikring myrarna finns gammal höghöjdsgranskog med knotiga träd, gott om död ved och ett stort inslag av gamla björkar. På de gamla träden trivs bland annat violettgrå tagellav, norsk näverlav och långt broktagel. I den frodiga granskogen på sluttningen av Pottmäk är floran rik och här påträffas bland annat nordisk stormhatt och vitsippsranunkel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten,
  • sätta upp skylt, plakat affisch eller liknande anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 620 hektar

Markägare: Naturvårdsverket/Staten och enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss