Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Persby-Gillersberg

Naturskogsartad höghöjdsgranskog omgiven av myrar

Skog och myrlandskap

Området har ett stort inslag av myrmarker och hyser en mångfald av arter som framför allt är knutna till skogsmiljön.

Både i den glesa och låga höghöjdsgranskogen och i den tätare och högre barrblandskogen på lägre höjd är andelen död ved bitvis hög.

Det finns spår efter gamla bränder men eftersom spåren är ganska få indikerar det att den skogliga kontinuiteten inte har brutits på länge.

Djur och växter

Lång skoglig kontinuitet och riklig förekomst av strukturer medför gynnsamma levnadsförhållanden för en rad krävande arter. I området har 25 signalarter noterats. 19 arter som har påträffats är rödlistade.

I området finns den ovanliga och dessutom fridlysta laven långskägg. Det här är en av få förekomster av arten i länet. I reservatet förekommer även den starkt hotade laven långt broktagel, som i Sverige endast förekommer på ett fåtal lokaler i norra Värmland och västra Dalarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • tippa eller anordna upplag,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: Cirka 160 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Värmlands län, Torsby kommun. Cirka 15 kilometer norr om Likenäs. I Likenäs kör upp på Kvarnbacksvägen alldeles norr om Ica-affären. Kör över Likan och fortsätt österut och efter cirka 800 meter håll till vänster (rakt fram). Efter cirka 3,5 kilometer håll till höger. Efter cirka 9 kilometer kör höger in genom området för Nitro Metall. Håll vänster efter cirka 3,5 kilometer. Efter 1,5 kilometer sväng åt vänster. Efter en dryg kilometer sväng vänster igen och efter cirka 600 meter når man parkeringsplatsen i reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss