Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Acktjärnsåsen

Gammal granskog i branten ner mot Acktjärnen.

Äldre barrskog vid kanten av en sjö.

Skog i kanten av Acksjön. Foto Fredrik Wilde.

Acktjärnsåsen utgör ett från naturvårdssynpunkt mycket värdefullt grandominerat skogsområde som hyser en stor mångfald av arter knutna till dessa miljöer. Området är beläget ca 7 km nordost om Sysslebäck, Torsby kommun, och i huvudsak i en östsluttning med rörligt markvatten på 500–
580 möh.

Området är till stora delar blockigt och brant samt har relativt hög bonitet. Bottenskiktet är i regel av friskmosstyp men ställvis är markfukten högre, och här är också inblandningen av vitmossor stor.

Inslag av såväl äldre tallar som lövträd förekommer, och fläckvis, särskilt i anslutning till källflöden i sluttningen, kan partier beskrivas som örtrika. Här är också inblandningen av lövträd som sälg och björk större. Likaså förekommer smärre talldominerade partier på torrare mark, ibland av lavrik typ. I dessa partier är spår av tidigare skogsbränder vanliga, men även i de grandominerade partierna förekommer exempelvis kolade stubbar.

Området har mycket höga naturvärden och har stor variation med avseende på trädåldrar och -dimensioner. Området har god tillgång på naturliga strukturer, såsom rikligt med död ved i olika stadier av nedbrytning samt gamla och grova träd. Skogens ålder är hög och granar har åldersbestämts till över 230 år. Inom området förekommer sparsamt spår av äldre tiders
plockhuggning.

Längs Acktjärnens strand finns bitvis myr och sumpskog med höga naturvärden.

Djur och växter

Inom området har 15 rödlistade arter och 11 signalarter påträffats, bland andra garnlav, violettgrå tagellav, granticka, gränsticka och tretåig hackspett.

Friluftsliv

Naturreservatet Acktjärnsåsen ligger knappt 4 km från Långbergets sporthotell och i en terräng utnyttjad för friluftsändamål. Centralt genom området löper en vandringsled, Nordvärmlandsleden, och genom områdets östligaste del, längs Acktjärnens strand, löper en frekvent trafikerad
snöskoterled.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:
  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • framföra motordrivet fordon.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings- eller friluftsverksamhet.

Undantag:

Föreskriften om förbud att fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar gäller inte röjning av sly upp till sju cm diameter i marknivå för underhåll av jaktpass eller röjning av uppväxande sly eller kvistning för underhåll av befintliga leder enligt karta, bilaga 3.


Föreskriften om förbud att framföra motordrivet fordon gäller inte för körning med snöskoter på den markerade snöskoterleden
längs Acktjärnens strand, bilaga 3, eller för snöskoterkörning på Acktjärnens is.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: Drygt 30 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, cirka 6 kilometer nordost om Sysslebäck. Naturreservatet ligger cirka 4 kilometer söder om Långbergets sporthotell.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss