Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Granberg

Den varierade miljön i reservatet gör att fåglar och flera sällsynta lavar trivs.

Öppen skogsglänta.

Hela området påverkades av en stor skogsbrand 1868. Efter branden har skogen i stort sett inte brukats alls. Reservatet innehåller gott om död ved i form av gamla, grova skorstensstubbar och stående döda träd, så kallade torrakor.

Den östra delen domineras av gammal, ogallrad, olikåldrig granskog med inslag av riktigt gamla tallar och lövträd. De centrala delarna består till stor del av skogbevuxna myrholmar, sumpskog och myrmarker.

Reservatet bildades för att bevara den gamla barrskogen samt gynna förekomsten av gamla tallar och solexponerad död tallved.

Djur och växter

Granberg hyser en värdefull kryptogamflora, bland annat finns de rödlistade arterna skrovellav, dvärgbägarlav, violettgrå tagellav och norsk näverlav representerade. Bland fåglar märks bland annat tretåig hackspett och tjäder och på Pors- och Rammyren har videsparv, trana och gluttsnäppa häckat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd och torra grenar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: ca 53 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, cirka 10 kilometer nordost om Stöllet. Från korsning mellan väg 62 och E 45 kör man väg E45 österut mot Malung. Efter 11, 5 kilometer tar man höger vid Sjögaråsvägen. Därefter är det ca 4,5 kilometer skogsbilväg till reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss