Ulvsjömyrarna

Nordliga och sydliga växter möts på myren.

Vy över myr som övergår i sjö längre bort. Skogen ramar in myr och sjö.

Myr och sjö. Bild: Björn Nilsson

Området, vars naturvärden främst är kopplade till den av människan opåverkade myrmarken, ligger i en växtgeografisk zon där nordliga och sydliga arter möts. Reservatets natur är fördelad på myr, myrholmar, skog och vatten. Myrholmarna hyser skog av naturskogskaraktär, där bland annat järpe förekommer. I skogen omkring myrkomplexet, i en yttre zon av reservatet, bedrivs dock aktivt skogsbruk.

Ulvsjömyrens tjärnar, gölar, mossar och flarkkärr bildar ett för Värmland representativt exempel på dråg-mosse-komplex (dråg=dräneringsstråk). Flarkar (flark= blöt, tidvis vattenfylld avsats i kärr) förekommer här som en sydlig utpostlokal. Den omväxlande formen på myren bidrar till att skapa goda förutsättningar för ett flertal växtsamhällen med olika livsbetingelser.

Reservatet bildades för att bevara ett av människan orört myrkomplex, för främst naturstudier och forskning. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

Myren har ett ur flera aspekter stort vetenskapligt värde. Den ligger i en gränszon mellan olika växtgeografiska myrregioner. Sida vid sida växer arter som normalt inte ses tillsammans. Exempelvis kan man se den nordliga dvärgbjörken tillsammans med den sydvästliga arten klockljung. Ur botanisk synvinkel är Stutekärret i nordvästligaste delen av myren speciellt intressant. Här förekommer arter såsom klockljung, brunag, dytåg och vitstarr. Även den oansenliga och svårupptäckta orkidén myggblomster kan ses blomma här under juli - augusti.

Fågelfaunan är typisk för reservatets natur, med bl.a. skogssnäppa, orre, storspov, ljungpipare och knipa. Har du tur en tidig vårmorgon kanske du hör en tjädertupp spela.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar och att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom blomplockning eller uppgrävning av växter,

Utan samråd med länsstyrelsen är det förbjudet att:

  • bedriva vetenskapliga undersökningar eller liknande,
  • anordna båttävling, orienteringstävling eller träning där för.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1976

Storlek: ca 500 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss